SME CLINIC: Upcycling รูปแบบการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์

งานเสวนาที่ถูกจัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพ ภายใต้ชื่องานว่า SME CLINIC โดยมีหัวข้อที่ร่วมเสวนาคือ “Upcycling รูปแบบการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์” ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้มีอยู่ 2 ท่านด้วยกันคือ คุณชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะทำงานโปรแกรม ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คุณภูริณัฐ อัศรัสกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติพาณิชย์ โดยทั้ง 2 ท่านได้ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ Upcycle ของประเทศไทยไว้มากมาย เชิญไปรับชมกันได้เลย