สถาบันอาหาร จัดทำแผน 20 ปี ดันครัวไทยติด 1 ใน 5 ของโลก

รมต.อุตฯ เผยแนวทางทำหนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2579) ของสถาบันอาหาร ตั้งเป้าภายใน 20 ปี อุตสาหกรรมอาหารไทย ติด 1ใน 5 ของอาหารโลก

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไว้ 4 แนวทาง ดังนี้ 1) สร้างเสริมอุตสาหกรรมอาหารในทุกด้าน 2) เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการแข่งขัน โดยเฉพาะในกลุ่มนักรบพันธุ์ใหม่ (New Warriors of Thai Food Industry) โดยการปรับเปลี่ยนทิศทางโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหารอนาคตที่มีมาตรฐานระดับสากล 3) เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นครัวของโลก โดยการส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน เช่น พัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมอาหารอนาคต การส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ด้านนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย ตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ 4) สร้างอุตสาหกรรมอาหารให้มีเสถียรภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับนานาชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มจากภาพลักษณ์ประเทศไทย ให้เป็นจิ๊กซอร์ของห่วงโซ่อุปทานอาหารของโลก โดยการนำเสนอผ่านเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงต่างประเทศ

ด้านนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า ในการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ ได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมดั้งเดิม กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมอนาคต และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการต่อเนื่อง โดยกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมดั้งเดิม เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยต้องพยายามรักษาฐานการผลิตไว้ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ ได้แก่ สาขาอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบการเกษตรหลัก (เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย หมู โค กุ้ง ไก่ ปาล์มน้ำมัน) กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ สาขาอาหารสุขภาพ อาหารอนาคตในวิถีชีวิตทุกช่วงวัย หรือกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (เช่น Functional Food, Medical Food, Wellness Food, Supplement Halal Food) และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการต่อเนื่อง จะเป็นช่องทางการสร้างตลาดอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน อาหารริมทาง โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)

แสดงความคิดเห็น