สสว.จับมือหอการค้าปั้น SME สู่สากลภายใน 5 ปี

สสว.วางแผนโรดแม็ป 5 ปี สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ในระดับสากล โดยการดึงหอการค้าช่วยสนับสนุน ปี 2560 จัดสรรงบกว่า 3,000 ล้าน จัดทำโครงการสนับสนุน SME ในทุกมิติ

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  กล่าวว่า สสว.ได้กำหนดแผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 4 ปี 2560 – 2564 ซึ่งต้องการพัฒนาให้เกิด SMEs 4.0 โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถของ SME ให้เติบโตเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยกำหนดเป้าหมายในระดับผลกระทบเชิงมหภาคให้ SME ที่มีอยู่ 2.76 ล้านราย สามารถสร้างสัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ SME GDP เพิ่มขึ้นเป็น 50% ของ GDP ประเทศภายในปี 2564 จาก 42% ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สสว.ได้ร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนา SME ภายใต้งบประมาณ 27 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เป้าหมายเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดธุรกิจ โดยการนำเทคนิคการบริหารงานจากผู้บริหารระดับสูง ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในมิติต่างๆ รวมทั้งนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ

โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC เป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ SME เพื่อมุ่งสู่ AEC ผ่านการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันสูง โดยการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร รวมทั้งสร้างพันธมิตรทางการค้าด้วยการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)

แผนดำเนินงานในปี 2560 สสว.ได้รับอนุมัติงบประมาณในการเสริมสร้างพัฒนาและให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีวงเงินรวม 3,256 ล้านบาท โดยจะจัดสรรเพื่ออุดหนุนเอสเอ็มอีตามมาตรการฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอีในวงเงิน 2,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถยืมเงินจากระบบสถาบันการเงินปกติได้ และอีก 1,200 ล้านบาท จะเป็นงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี นอกจากนี้ยังมีแผนร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทำโครงการอี-คอมเมิร์ซ โดยเตรียมงบประมาณไว้ที่ 150 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น