Global Content Marketing

ดังที่รู้ ๆ กันอยู่ว่า Content นั้นกลายเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดยุคปัจจุบัน จึงมีหนังสือหลายเล่มที่เขียนเกี่ยวกับ Content Marketing

ทั้งที่รีวิวไปแล้วอย่างเช่น Everybody Writes ของ Ann Handley ที่อธิบายถึงวิธีการเขียน Content ให้น่าสนใจ และเล่มนี้ Global Content Marketing ที่ถึงแม้จะมีชื่อที่ค่อนข้างจะดูระดับอินเตอร์ไปนิด แต่จริง ๆ แล้วเนื้อหาอธิบายหลักเบื้องต้นในการทำ Content Marketing นั่นเอง

Content Marketing นั้นจริง ๆ แล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความผูกพันกับลูกค้าผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนั้นในการทำ Content Marketing จึงไม่แตกต่างจากการทำการตลาดทั่วไป ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ทางการตลาด การวางแผนทางการตลาด เรื่อยไปจนถึงการดำเนินงานและการควบคุม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็ได้อธิบายถึงแนวคิดในการทำ Content Marketing ซึ่งประกอบไปด้วย 4P’s เช่นเดียวกับการทำการตลาด แต่ 4P’s ของการทำ Content Marketing นั้นจะประกอบไปด้วย Plan , Produce . Promote และ Perfect

ซึ่งในหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่า มีพนักงานแค่เพียง 15% เท่านั้นที่รู้จริง ๆ ว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดขององค์กรของพวกเขาคืออะไร ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าองค์กรไม่มีเป้าหมาย หรืออาจจะมีเป้าหมายที่มากจนเกินไป ดังนั้นก่อนที่จะมีจัดทำ Global Content Marketing จึงต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรเป็นอันดับแรก เพื่อให้สามารถวางแผนได้สอดคล้องและตอบโจทย์วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร นอกจากนี้ในการวางแผน Content Marketing ยังจะต้องย้อนกลับไปดูข้อมูลทางการตลาดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ คู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย  สินค้าและกำหนดการเปิดตัว รวมไปถึง งบประมาณ ฯลฯ เพื่อนำไปสู่ การกำหนดหัวข้อในการสื่อสาร และการนำไปปฏิบัติ

โดยหนังสือเล่มนี้จะเน้นที่การอธิบาย 4P’s ไปทีละหัวข้อ ทีละบท เพื่อให้เข้าใจชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้อ่านในตอนท้ายของแต่ละบท

และนอกจาก 4P’s แล้ว ในหนังสือเล่มนี้ยังอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของทีมงานและการจัดการทีมงาน ซึ่งในหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าจริง ๆ แล้วในแทบจะทุกส่วนงานในองค์กรล้วนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำและพัฒนา Content ซึ่งมีการพูดถึงเรื่องของการสร้างทีม และตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการทำ Content ไม่ว่าจะเป็น Editor-in-Chief , Content Creator, Brand Manager, Media Manager, SEO-SEM Manager ฯลฯ แล้วแต่ว่าในองค์กรนั้น ๆ จะมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลในส่วนใดบ้างที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ผู้เขียนยังกล่าวถึงทักษะที่จำเป็นในงานด้าน Content Marketing ว่าจะต้องรู้รอบด้าน และสามารถนำเรื่องราวเหล่านั้นมาผูกเรื่องให้น่าสนใจและเกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุด

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานของ Pam Didner นักกลยุทธ์ด้าน Global Content Marketing และ Global Integrated Marketing ซึ่งมีผลงานเขียนลงในสื่อสิ่งพิมพ์ของหลาย ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น The Huffington Post, Daily Crowd Sourcing และ Content Marketing Institute

แสดงความคิดเห็น