แนวโน้มการจดทะเบียนนิติบุคคลปี 59 ดีกว่าปี 58 เป็นผลมาจากร้านทองจดทะเบียนมากขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยภาพรวมการจดทะเบียนของนิติบุคคลในปี 2559 ดีขึ้นกว่าปี 2558 โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 5 % ทั้งนี้เป็นผลมาจากการส่งเสริมให้ร้านขายทองจดทะเบียน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึงผลการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 5,799 ราย เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ต.ค.59) ซึ่งมีจำนวน 5,092 ราย  โดยเพิ่มขึ้น 707 รายคิดเป็น 14% และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พ.ย.58) ซึ่งมีจำนวน 4,520 ราย เพิ่มขึ้น 1,279 ราย      คิดเป็น 28% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจำนวน 2,397 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตุลาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,588 ราย โดยเพิ่มขึ้น 809 ราย คิดเป็น 51%

มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,284 ล้านบาท คิดเป็น 9% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 14,720 ล้านบาท และมีมูลค่า เพิ่มขึ้นจำนวน 280 ล้านบาท คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีจำนวน 15,724 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 803 ราย รองลงมาธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 649 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 351ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 120 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 115 ราย ตามลำดับ

ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) จำนวน 1,355,900 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 20.42 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 646,460 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 15.77 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 466,230 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,152 ราย และ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 179,078 ราย

การคาดการณ์ตลอดปี 2559
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กล่าวว่า ภาพรวมของการจดทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคลช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.59 จำนวน 59,878 ราย) เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.59) คิดเป็น 5% โดยเป็นผลมาจากการจดทะเบียนธุรกิจร้านขายทองที่รัฐ มีนโยบายส่งเสริมให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีจำนวนสูงถึง 1,341 ราย ในปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.59) ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านอัตราภาษีมากกว่าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ยังส่งผลดีต่อธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ให้มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ และคาดว่าภาพรวมการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งปีจะสูงประมาณ 63,000 ราย

แสดงความคิดเห็น