คิดถึงพ่อ..ต้องไป!!

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นดั่งเทวดาบันดาลความสุขให้กับพสกนิกรชาวไทยจากพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้ เป็นรากฐานให้กับคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้จึงขอนำเสนอ 5 พิพิธภัณฑ์ ที่รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับผู้ที่สนใจได้เข้าชมเพื่อศึกษา ตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณซึ่งจะสถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป

1. หออัครศิลปิน
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างหออัครศิลปินเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระองค์ 9 ด้าน คือ ด้านหัตถกรรม ด้านวาทศิลป์ ด้านวรรณศิลป์ ด้านจิตรกรรม ด้านถ่ายภาพ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม ด้านคีตศิลป์ และด้านการพระราชนิพนธ์เพลง นอกจากนี้ ยังเป็นที่จัดแสดงประวัติ และผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติทุกท่านในรูปแบบนิทรรศการภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดผลงานและภูมิปัญญาของ ศิลปินแห่งชาติทั้ง 4 สาขา คือ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปการแสดง ทัศนศิลป์ และสถาปัตยกรรม

สถานที่ตั้ง : ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2986-5020 เวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

2. หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9
หอรัชมงคลเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในศุภมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ อาคารตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม ด้านหน้าคืออุทยานมหาราช ภายในจัดแสดงพระราชจริยวัตรในด้านต่าง ๆ พระราชกรณียกิจ และของใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยตั้งชื่อห้องจัดแสดงต่าง ๆ ไว้อย่างคล้องจองกัน ได้แก่ ห้องพระราชประวัติ ฝีพระหัตถ์ฝากประชา กีฬาชื่นบาน งานดนตรี พระราชกรณียกิจ พิพิธกุศลทาน ถิ่นฐานพิทักษ์ บริรักษ์ชาวนาไร่ และโครงการในพระองค์ นอกจากนั้นผนังรอบระเบียงชั้นบนภายในห้องประชุม ยังติดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงาน และทรงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพทรงกีฬาหลายประเภท เช่น สกีน้ำ สกีหิมะ เรือใบ ส่วนใต้ภาพเหล่านี้มีตู้กระจกติดผนังจัดแสดงของที่ประมุขและบุคคลสำคัญทูลเกล้าฯ ถวาย ในการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ

สถานที่ตั้ง : สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2328-1385-6, 0-2328-1392 เปิดทำการทุกวัน 06.00 – 18.00 น. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม 10 บาท

 

3. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ.2539 โดยกรมศิลปากรได้ทำการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นสิ่งอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ และเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญของชาติ เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีการจัดแสดงและอนุรักษ์เอกสารที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ อาทิ พระราชหัตถเลขา พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชนิพนธ์ ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ พระบรมฉายาลักษณ์ แถบบันทึกพระสุรเสียง ฯลฯ ตลอดจนเอกสารการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ

สถานที่ตั้ง: หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2902-7940 ต่อ 111, 113 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

 

4. พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
พิพิธภัณฑ์ อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2554  ภายในประกอบด้วยส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร 7 หัวข้อ ได้แก่ 1.จากราชนิเวศน์สู่อู่เรือหลวง  2.จากอู่เรือหลวงสู่กรมอู่ทหารเรือ  3.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับงานนาวาสถาปัตย์  4.การเสริมสร้างสมุททานุภาพให้กองทัพเรือ  5.การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ  6.ทำเรือให้พร้อมรบ 7.อู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศ ซึ่งในพื้นที่จัดแสดง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับงานนาวาสถาปัตย์ จะกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพแห่งพระองค์ด้านการต่อเรือ เนื่องจากพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยงานช่างตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงออกแบบและต่อเรือใบมด ซุปเปอร์มด ไมโครมด และทรงกีฬาเรือใบ รวมถึงการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 ตามแนวพระราชดำริ วัตถุที่จัดแสดงที่สำคัญในส่วนนี้ ได้แก่ สมุดบันทึกพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง : กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2475-5368 เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

 

5. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายความรู้นำไปสู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในพื้นที่กว่า 300 ไร่  พร้อมทั้งแปลงสาธิตการทำเกษตร  ทำนา เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกผักในพื้นที่แคบ  การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำเตาเผาถ่านและถ่านอัดแท่ง  การทำน้ำส้มควันไม้  การใช้โซลาเซล เป็นต้น ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีการจัดแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ประกอบด้วย 10 โซนการเรียนรู้  ได้แก่ พระราชพิธีในวิถีเกษตร  ภาพยนตร์ 3 มิติ (แอนิเมชัน 3 มิติ) เรื่อง “กษัตริย์เกษตร”  ภาพยนตร์ “เรื่องพ่อในบ้านของเรา”  หัวใจใฝ่เกษตร  ตามรอยพ่อ  วิถีเกษตรของพ่อ  นวัตกรรมของพ่อ  ภูมิพลังแผ่นดิน  น้ำคือชีวิต  ลานภูมิปัญญา

สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ : 0-2529-2212-3 เวลาทำการ อังคาร-อาทิตย์ 09.00-20.00 น. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม คนไทย 50 บาท เด็ก 30 บาท ต่างชาติ 100 บาท เด็กต่างชาติ 50 บาท

แสดงความคิดเห็น