สำนักธุรกิจเชียงราย เปิดจุดให้บริการ AEC Connect – Border Trade and Investment Service

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2559   โดยคุณขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล […]

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2559   โดยคุณขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล SVP ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า,  คุณชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์ VP ผู้จัดการภาค 1 ลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด  และได้รับเกียรติจาก   ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย,  คุณปรียา เสรีวิชยสวัสดิ์ บริษัท ที วี เอฟ (2002) จำกัด ธุรกิจนำเข้าส่วนผสมอาหารสัตว์,  ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ บริษัท จรัลฟาร์ม จำกัด ฟาร์มปลาบึก-ไก่รุ่น

เนื่องจากเชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้บริการด้านการค้าชายแดนสำหรับลูกค้า  ธนาคารได้เปิดจุดให้บริการ AEC Connect – Border Trade and Investment Service  เป็นการให้บริการ 3 ด้าน

1 ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC  โดยการ Video Conference ไป ACE Connect Center ที่สำนักงานใหญ่  หรือ Video Conference ไปปรึกษากับสาขาต่างประเทศของธนาคาร  เพื่อปรึกษาด้านการลงทุน กฎหมายของประเทศที่จะไปลงทุน  นโยบายของภาครัฐ เป็นต้น

2 ด้านการให้บริการด้านธุรกรรมต่างประเทศ  เป็นการให้บริการธุรรมการด้านการนำเข้า – ส่งออก บริการเปิด L/C, Packing Credit, การโอนเงินชำระค่าสินค้า, การเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ

3 ด้านการให้คำปรึกษาด้านเงินลงทุน โดยการอำนวยสินเชื่อธุรกิจ แก่ลูกค้าทุกท่าน

แสดงความคิดเห็น