นายกฯ ถกเอเปค ชูความสำคัญ “เอสเอ็มอี”

นายกฯ ร่วมประชุม เอเปค ที่ฟิลิปปินส์ ชี้ เดินหน้าส่งเสริมบทบาทเอสเอ็มอี หนุนเจรจาการค้าเสรีเอฟทีเอเอพีโดยเร็ว

พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าหารือกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ระหว่างการประชุมผู้นำความร่วมมือทางเขตเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึงรายย่อย ในเรื่องการเปิดการค้าเสรี การส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างครอบคลุม ทั่วถึงทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำอีกว่า รัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยต่างๆ โดยจากข้อมูลพบว่า เอสเอ็มอีมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 97 ของวิสาหกิจทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในส่วนของประเทศไทย มีกว่าร้อยละ 99 ในระบบ และมีสัดส่วนการจ้างงานสูงเกือบร้อยละ 78 ของการจ้างงานทั้งหมด ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงทำการผลักดันนโยบายการส่งเสริมเอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ

ปัจจุบันธุรกิจเอสเอ็มอีต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังเห็นพ้องกับเอเปค ที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเพิ่มขีดความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเข้าถึงตลาด และการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ

สุดท้าย นายกรัฐมนตรี ยังย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือกับเอเปคส่งเสริมการเปิดการค้าเสรี และแสดงจุดยืนการสนับสนุนในแนวคิดความรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ภายใต้เขตการค้าเสรีของเอเชีย – แปซิฟิกโดยเฉพาะกรอบของอาเซียน ให้บรรลุผลโดยเร็วที่สุด รวมทั้งการคำนึงถึงความแตกต่างในด้านศักยภาพและการพัฒนาในการพิจารณาประเด็นใหม่ๆ ซึ่งจะมีผลทำให้เขตการค้าเสรีดังกล่าวมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้ง การรวมกลุ่มดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนแผนการปฏิบัติการเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจของเอเปค ปี ค.ศ. 2016-2018

แสดงความคิดเห็น