SME ไทยปรับกลยุทธ์ เข้าสู้ สู่ยุค เปิดตลาดอาเซียน

เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสำหรับกำหนดการเปิดประชาคมอาเซียนและในช่วงเวลาแบบนี้ก็มี SME จำนวนไม่น้อยที่ ขา 1 ข้าง เริ่มก้าวเข้าไปสู่การเตรียมทำสงครามทั้งเชิงรุกและรับ สำหรับรับมือคู่ต่อสู้ทางการตลาดที่มีมากขึ้นจากการเปิดการค้าเสรี

ประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจกำลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ สัญญาณที่บ่งชี้สำคัญคือนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจของท่านรองนายกฯหัวหอกทีมเศรษฐกิจคนล่าสุด ที่เมื่อได้เข้ามาดำรงตำแหน่งก็ได้มีการแถลงการณ์ถึงนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศทันที โดยจะมีการกระตุ้นสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการ SME เป็นแกนหลัก ทั้งเรื่องการเข้าถึงเงินทุนและการเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ

นอกจากนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ยังมีการส่งเสริม SME ตั้งแต่การผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ไปจนถึงการพัฒนาให้การประกอบการมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้และยังได้ส่งเสริมในเรื่องการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ SME รวมถึงการจัดโครงการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางธุรกิจ มีการเน้นเรื่องการวางแผนการตลาดเพื่อเปิดตลาดประเทศเพื่อนบ้าน และย้ำให้ผู้ประกอบการต้องศึกษาถึงกฎหมายในแต่ละประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้า รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศอีกด้วย

ด้าน น.ส.กัญญา ดิลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการส่งออกขนมและน้ำผลไม้ ได้เผยมุมมองเรื่องการเปิดตลาดในหลายประเทศของ AEC ภายในงานเสวนา SMEs ไทย เปลี่ยนแนวรับ ปรับแนวรุกในยุค AEC ที่จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ว่า การทำธุรกิจของประเทศไทยค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของที่ตั้งและคุณภาพสินค้า ยิ่งหากมองภาพรวมส่งออกสินค้าอาหารในอีก 5 ปี ข้างหน้า ผู้ประกอบการไทยที่จะยิ่งส่งออกและผลิตสินค้าจากไทยได้อย่างคล่องตัว แต่ถึงกระนั้นหากถึงระยะเวลา 10 ปี แล้วไทยจำเป็นต้องหาคู้ค้าในประเทศที่ต้องการลงทุนส่งออกสินค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้า จะทำให้ง่ายต่อการลงทุนในอนาคต

ผู้ประกอบการไทยเมื่อเข้าสู่ยุค AEC แล้วต้องเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่อาจรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนหากเปิดตลาด AEC แล้วจะไม่มีใครที่ได้โอกาสเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการในทุกประเทศจะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์เท่ากัน นอกจากสินค้าไทยที่ผู้ประกอบการต้องรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าแล้ว การเสริมสร้างกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการตลาดที่กำลังแข่งขันอย่างเสรีและรุนแรงต้องมาพร้อมกันด้วย ที่สำคัญภาครัฐเองต้องคอยสนับสนุนด้านต่างๆให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

 

AEC2 sme

แสดงความคิดเห็น