คนล้นย่างกุ้ง รบ.เมียนมาเร่งกระจายโครงสร้างพื้นฐาน

มองระยะยาว รัฐบาลเมียนมาเตรียมแผนพัฒนาถึง 2040 รับมือการขยายตัวของเมืองและประชากร เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รัฐบาลเมียนมาเริ่มแผนการกระจายอำนาจ และเพิ่มการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับประชากรชาวเมียนมาในกรุงย่างกุ้งมีการขยายจำนวนมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในการกระจายความเป็นเมืองมากขึ้น

นาย Toe Aung ผู้รับผิดชอบในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการผังเมืองกล่าวว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยได้รับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศญี่ปุ่น (The Japan International Cooperation Agency: JICA) จะสนับสนุนให้มีการกระจายความเป็นเมืองมากขึ้น ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นในการรองรับประชากรที่กำลังขยายตัว จากการสำรวจสำมะโนครัวปี 2014 กรุงย่างกุ้ง มีจำนวนครัวเรือนมากกว่า 5.7 ล้านครัวเรือน อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.6 ต่อปี และคาดว่าในปี 2040 จะมีประชากรที่อาศัยอยู่รอบเมืองราว 10.8 ล้านคน

“เรามีแผนที่จะเพิ่มโครงสร้างพื้นฐาน กระจายความเป็นเมืองมากขึ้น อาทิ ถนน และระบบรถไฟ การขนส่ง สาธารณูปโภค น้ำ และไฟฟ้า ก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้น และพื้นที่โดยรอบจะรองรับประชากรกว่า 5.2 ล้านคนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต” นาย Toe Aung กล่าว

นาย Toe Aung ยังอธิบายถึงแผนในการสร้างเมืองใหม่ที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วอีกว่า การเชื่อมโยงด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าและรถด่วนพิเศษ จะสามารสร้างมูลค่าเพิ่มให้ที่ดินโดยรอบ แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่เสนอมานั้นยังอยู่ในขั้นตอนที่ต้องประเมิน เนื่องจากมีเสี่ยงต่อความเสียหายกรณีน้ำท่วม

นอกจากนี้ ในปี 2040 ร่างแผนพัฒนาดังกล่าวยังตั้งเป้าหมายให้กรุงย่างกุ้งเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าทางบกระหว่างประเทศ เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคด้วยการพัฒนาให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการพัฒนากรุงย่างกุ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานหลัก 6 อย่างประกอบด้วย ประชาชน การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน แผนป้องกันน้ำท่วม แผนป้องกันแผ่นดินไหว และการพัฒนาด้านแหล่งเงินทุน

แสดงความคิดเห็น