มูลค่าสินค้าส่งออกไทยไป UK พร้อมระเบียบการนำเข้า

ส่องสถานการณ์สินค้าไทย – อังกฤษ โอกาสส่งสินค้าสำหรับ SME ไทย และสถานที่การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้าในสหราชอาณาจักร

ไทยยังได้ดุลการค้าสหราชอาณาจักร
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร (UK) ในช่วงต้นปีแรก 2559 ว่า มูลค่ารวมทั้งสิ้น 854.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -20.74 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ไทยส่งออกสินค้ามายังสหราชอาณาจักรมูลค่า 551.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -11.8 ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากสหราชอาณาจักรมูลค่า 302.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -33.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ไทยได้ดุลการค้าจำนวน 249.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การส่งออกสินค้าไทยไปสหราชอาณาจักรในช่วงเดือนมกราคม 2559 – เดือนเมษายน 2559 ปรากฏว่า รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบมูลค่า 71.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามมาด้วยสินค้าไก่แปรรูป 167.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบมูลค่า 71.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัญมณี และเครื่องประดับมูลค่า 71.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แผงวงจรไฟฟ้ามูลค่า 69.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เครื่องปรับอากาศ และส่วนประกอบมูลค่า 35.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่า 30.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เฝ้าทุกฝีเก้าความเคลื่อนไหวหลัง UK ถอนตัว EU
การที่สหราชอาณาจักร (UK) ประกาศถอนตัวจากสหภาพยุโรป (EU) จะกลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญของไทย และอาเซียน เนื่องจากสหราชอาณาจักรต้องเร่งการเจรจาทางการค้าฉบับใหม่ ซึ่งในปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีแค่องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เท่านั้นที่ช่วยเหลือทางการค้า สหราชอาณาจักรจึงมีความจำเป็นต้องหาพันธมิตรทางการค้าใหม่ โดยประชาคมอาเซียนน่าจะกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่สหราชอาณาจักรต้องเร่งเจรจาเป็นพันธมิตรทางการค้าใหม่ เพราะอาเซียนมีศักยภาพอย่างมาก โดยผู้ประกอบการไทยควรจะรีบหาแย่งชิงโอกาสทางการตลาดแทนที่สินค้าจากสหภาพยุโรป

ระเบียบการนำเข้าและมาตรการในสหราชอาณาจักร

การออกใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมเฉพาะที่เป็นสินค้าควบคุมการนำเข้า อาทิ อาวุธปืน เครื่องกระสุน ผลิตภัณฑ์เหล็กเหล็กกล้ารวมทั้งสินค้าสิ่งทอบางรายการจากประเทศเบลารุส จีน มอนเตเนโกร เกาหลีเหนือ และอุซเบกิสถาน จะอยู่ภายในความรับผิดชอบของ Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) ที่ออกใบอนุญาต Import Permit

หากเป็นสินค้านำเข้าเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์นม ไข่ สินค้าประมง สัตว์มีชีวิต ต้นพืช เมล็ดพืชบางชนิด และอาหารบางประเภทที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ เป็นต้น จะอยู่ภายในความรับผิดชอบของ Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) ที่ออกใบอนุญาต Import Permit

ด้านระเบียบขั้นตอนการนำเข้าสินค้าที่นำเข้าต้องผ่านขั้นตอนทางศุลกากรตามปกติและชำระภาษีขาเข้า แต่ผู้นำเข้าต้องเสียภาษีอื่นตามที่กำหนดด้วย เช่น ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น การจัดส่งตัวอย่างสินค้า สิ่งตีพิมพ์โฆษณาและสินค้าหีบห่อทางไปรษณีย์สามารถกระทำได้แต่สินค้าตัวอย่างจะต้องมีการระบุ (Mark) ด้วยการพิมพ์คำว่าตัวอย่างสินค้าหรือ Sample หรือทำตำหนิด้วยการเจาะหรือตัดบางส่วนของตัวสินค้าด้วย นอกจากนี้ การชำระเงินค่าสินค้าการชำระเงินค่าสินค้าส่วนใหญ่ด้วย Letter of Credit (L/C)

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น