อาเซียนจับตา “สิงคโปร์ลงนาม MOU อินเดีย”

สิงคโปร์ลงนาม MOU กับอินเดีย พัฒนาประเทศคู่คิดเชิงกลยุทธ์

นาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ เดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ณ กรุงนิวเดลี (New Delhi) และเมืองอุทัยปุระ (Udaipur) เพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOUs) จำนวน 2 ฉบับ

โดยฉบับแรกเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจกรุงนิวเดลี (New Delhi) ประกอบด้วย ความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างสำนักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ (Intellectual Property Office of Singapore: IPOS) กับกรมนโยบายและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอินเดีย (Indian Department of Industrial Policy and Promotion) ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะความสามารถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North East skills Centre) ในรัฐอัสสัม ระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิค (Institute of Technical Education: ITE Education Service) กับภาครัฐในรัฐอัสสัม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และความร่วมมือในด้านการพัฒนาทักษะความสามารถระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิค (Institute of Technical Education: ITE Education Service) กับองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติอินเดีย (Indian National Skill Development Corporation)

ส่วนฉบับที่ 2 เป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจในเมืองอุทัยปุระ (Udaipur) ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและมาตรการแก้ไขปัญหาตัวเมือง ระหว่าง International Enterprise Singapore กับรัฐบาลราชสถาน (Rajasthan) และข้อตกลงเกี่ยวกับโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ระหว่างองค์กรความร่วมมือสิงคโปร์ (Singapore Cooperation Enterprise) กับรัฐบาลราชสถาน
ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดียจะประสานกันในการเสริมสร้างความร่วมมือในสองประเทศให้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในการเป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) รวมทั้งการฝึกทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนของอินเดียเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศที่ช่วยในการพัฒนาสู่ความเป็น Smart Cities

แสดงความคิดเห็น