สหรัฐฯ เปลี่ยนกฎ! การนำเข้าสินค้าประมงเข้าประเทศ

สหรัฐฯ บังคับใช้ระบบตรวจสอบสินค้าประมง 11 รายชื่อที่ขึ้นบัญชีสัตว์น้ำสุ่มเสี่ยง

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ประกาศข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประมงที่จะนำเข้ามาในประเทศสหรัฐฯ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง (Seafood Traceability Program) ภายใต้การดูแลของคณะการทำงานต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม และการบิดเบือนข้อมูลบนฉลากสินค้าอาหารทะเล (Presidential Task Force to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU) and Seafood Fraud)

ในประกาศดังกล่าวยังระบุอีกว่า กฎระเบียบสุดท้าย (Final Rule) ในการบังคับใช้ระบบตรวจสอบสินค้าประมง NOAA ได้ปรับแก้ข้อกำหนดบางส่วน ประกอบด้วย NOAA จะชะลอการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวออกไปสำหรับสินค้ากุ้งและหอยเป๋าฮื้อ เนื่องจากปัจจุบันการเพาะเลี้ยงกุ้งและหอยเป๋าฮื้อในสหรัฐฯอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในระดับมลรัฐ ซึ่งอาจยังไม่มีข้อกำหนดให้ต้องจัดเก็บข้อมูลตามร่างกฎระเบียบที่เสนอ โดยที่ร่างกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับสินค้าประมงทั้งหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติจึงจำเป็นต้องมีการปรับแก้ช่องว่างของกฎระเบียบในส่วนนี้ให้มีความสอดคล้องกันก่อนที่จะนำมาบังคับใช้

สำหรับผู้นำเข้าขนาดเล็กของสหรัฐฯ (Small-scale Fisheries) โดย Small-scale Fisheries หมายถึง เรือประมงที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 ตัน หรือความยาวไม่เกิน 12 เมตร หรือแหล่งเพาะเลี้ยงที่จัดส่งสินค้าประมงในปริมาณที่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อวัน จะได้รับการยกเว้นในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง (Vessel) และแหล่งเพาะเลี้ยง (Farm or Aquaculture Facility) ในกรณีที่ผู้นำเข้ามีรายงาน Aggregate Harvest Report จากประเทศต้นทางของสินค้าประมง (Country of Harvest) ซึ่งเป็นข้อมูลรวมเกี่ยวกับสินค้าประมงที่ได้รับจากเรือประมง หรือแหล่งเพาะเลี้ยงขนาดเล็ก ณ จุดรับสินค้าหนึ่งแห่ง (Single Collection Point) ในช่วงเวลาหนึ่งวัน (Single Calendar Day)

ด้านผลบังคับใช้ ซึ่งระบบตรวจสอบสินค้าประมงจะเริ่มมีผลบังคับใช้กับสินค้าประมงที่เหลืออีก 11 รายการที่อยู่ภายใต้บัญชีรายชื่อสัตว์น้ำสุ่มเสี่ยง ในวันที่ 1 มกราคม 2561 ได้แก่ ปลาคอด (Atlantic Cod and Pacific Cod) ปูม้า (Blue Crab) ปูทาระบะ (Red King Crab) ปลามาฮิมาฮิ (Mahi Mahi) ปลาเก๋า (Grouper) ปลากะพงแดง (Red Snapper) ปลิงทะเล (Sea Cucumber) ปลาฉลาม (Shark) ปลากระโทงดาบ (Swordfish) และปลาทูน่า (Tuna)

แสดงความคิดเห็น