กระแส Clean Label มาแล้ว SME ที่ส่งออกไปสหรัฐฯ ปรับตัวด่วน

47.12% ของประชากรสหรัฐฯ เริ่มหันบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ทิศทางการบริโภคสินค้าของชาวอเมริกันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งที่ผ่านมาประชากรในสหรัฐฯ เริ่มหันบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าอาหารไปยังสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 4.3 ล้านล้านบาท และประเทศสหรัฐอเมริกายังถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกหลักของไทย หากอยากรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค
สิ่งที่ชี้ให้เห็นสำคัญถึงความนิยมในการบริโภคสินค้าที่เปลี่ยนไปของชาวอเมริกัน คือ ยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าอาหารที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีอัตราการเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ในปี 2015 ที่ผ่านมายอดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าอาหารที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติในสหรัฐฯ เติบโตขึ้นประมารณ 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 นอกจากนี้ การดำเนินการที่ทำให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงกระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็สามารถทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจสินค้ามากขึ้นจนเกิดกระแสที่เรียกว่า ‘Clean Label’

ข้อมูลจากรายงานของสมาคมผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค (Grocery Manufacturers Association) เผยแพร่ถึงผู้บริโภคชาวอเมริกัน กำลังให้ความสำคัญกับที่มาของวัตถุดิบในการผลิตสินค้า รวมถึงขั้นตอนในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดกระแสความนิยม Clean Label ขึ้น และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีต่อภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

กลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจสินค้า Clean Label จะเป็นกลุ่มคนรุ่น Millennial (อายุ 18 – 34 ปี) และกลุ่ม Baby  Boomers  (อายุ 51  –  69 ปี) มีความยินดีที่จะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพฤติกรรมในการปฏิเสธการบริโภคสินค้าที่ระบุถึงส่วนประกอบที่ไม่รู้จัก มีสารเคมีบางอย่างที่อันตรายหากสะสมในระยะยาว หรือแม้กระทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มทางการตลาดดังกล่าวยังเป็นกลุ่มที่มีประชากรใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.12 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

นอกจากการที่ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแล้ว  ยังต้องทำการศึกษากับคู่ค้า (Partner) ในตลาดสหรัฐฯ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้มีความตอบสนองกับตลาดมากขึ้น ลดกระบวนการผลิตที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภคมากขึ้น ว่าสินค้าที่ผลิตนั้นเป็น Clean Label โดยอาจมีการออกแบบฉลากให้สามารถเข้าใจได้ง่ายถึงส่วนประกอบ ข้อมูลด้านโภชนาการต่าง ๆ

อย่างที่กล่าวไปว่าชาวสหรัฐฯ เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของของวัตถุดิบต้องมีกระบวนการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง มีการปฏิบัติต่อแรงงาน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยเดือนมิถุนายน ปี 2561องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food  and Drug Administration) จะมีการประกาศห้ามใช้ไขมันทรานส์ในการผลิตสินค้าอาหารในสหรัฐฯ ซึ่งผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น