อาเซียนยังวิกฤตปัญหาแรงงาน “ไร้ฝีมือ – ขาดแคลน – ไม่กระจายตัว”

ความท้าทายหลังเปิดอาเซียนยังอยู่ แรงงานอยู่ในภาวะเสี่ยง “ไร้ฝีมือ – ขาดแคลน – กระจุกตัว”

“ประชาคมอาเซียน” ได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการครบ 1 ปี ด้วยจำนวนประชากรที่ใกล้เคียงอย่างมากกับภาคพื้นทวีปยุโรป แต่เมื่อเทียบกันแล้วทั้งสองภูมิภาคกลับมีที่ดิน ทรัพยากร และความมั่งคั่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยอาเซียนประกอบไปด้วย 10 ประเทศที่มีความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม ภาษา และความหลากหลายของชาติพันธุ์

อย่างไรก็ตาม อาเซียนกลับเป็นภูมิภาคที่มีความทับซ้อนกันทางระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้คนดำเนินชีวิตอย่างมีความแตกต่างเป็นอย่างมาก ในเขตพื้นที่ชายแดนและป่าลึกสมัยก่อนไม่ได้ถูกครอบงำโดยรัฐ อาศัยโดยพึ่งพาตนเองไม่เชื่อมโยงตัวเองกับรัฐใดรัฐหนึ่ง เนื่องจากอำนาจรัฐไม่สามารถเข้าถึง หรือไม่มีความสามารถพอที่จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จได้

จากเงื่อนไขดังกล่าว จึงสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนระหว่าง “ข้อมูล สินค้า และแรงงาน” ซึ่งอาจเรียกได้ว่า “การค้าชายแดนเป็นเสมือนตลาดมืด” ที่มีตัวเลขไม่ชัดเจนและส่วนกลางไม่สามารถเก็บตัวเลขอย่างเป็นทางการได้แน่นอน โดยที่ผ่านมามีการคาดการณ์ว่าเฉพาะการค้าชายแดนระหว่างไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม) สูงถึงนับแสนล้านบาท

หลายทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลไทย และในอาเซียนมีความพยายามอย่างมากที่จะเข้าไปกำกับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณชายแดน จนในปี 2559 ที่มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมากลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด ทำให้การเคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ สามารถทำได้อย่างเสรีและอยู่ในสายตาของรัฐบาลแต่ละประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ

การรวมตัวกันของอาเซียนยังทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยการขยายตัวดังกล่าวมีการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 300 มีความรวดเร็วเป็นอันดับที่ 2 รองลงมาจากประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตาม อาเซียนกลับประสบปัญหาความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ เมื่อในชีวิตของผู้คนในภูมิภาคที่ผลผลิตจากการเปลี่ยนแปลงกลับไม่มีความมั่นคง ทั้งปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือปัญหาในพื้นที่ชายแดน และในโซนพื้นที่กลุ่มที่รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปมีอำนาจได้ อาทิ รัฐฉาน รัฐกะเหรี่ยง ในเมียนมา เป็นต้น

ขณะที่ผู้คนต่างมุ่งเน้นไปให้ความสำคัญกับปัจจัยเศรษฐกิจระดับมหาภาคที่มีผลต่อการขยายตัวอย่าง ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีน กับอินเดีย ต่อเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ที่จะเกิดขึ้นเมื่อปี 2010 แต่ยังขาดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อประชากรในอาเซียน ความไม่มั่นคง

นอกจากนี้ จำนวนประชากรที่มีมากกว่า 600 ล้านคน กลับกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ และบางส่วนยังคงอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร แม้ว่าประเทศที่มีความเจริญอย่างมากในอาเซียนจะมีความพัฒนาไปมากเท่าใด แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมกันทั้งภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง จึงกลายเป็นปัญหาที่ทำให้อาเซียนต้องเผชิญกับแรงงานที่มีมากเกินความต้องการในบางพื้นที่ และในบางพื้นที่กลับขาดแคลน รวมถึงปัญหาแรงงานไร้ทักษะไม่ได้รับการพัฒนา จนส่งผลต่อบรรยากาศการทำงานโดยรวมของแรงงาน

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น