กฎหมายให้สิทธิ์คนเดียวจดตั้งบริษัทได้

เมื่อไม่นานมานี้ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์” เปิดเผยถึงแผนการพัฒนากฎหมายใหม่ ซึ่งเตรียมจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ชื่อ “ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. …” ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

เอสเอ็มอีจะได้อะไรจากกฎหมายนี้
จุดประสงค์หลักของการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลคนเดียวสามารถยื่นของจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท จำกัด (คนเดียว) ได้ เพื่อจะดึงดูดให้ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศที่มีอยู่  2.74 ล้านรายเข้าระบบ รวมไปถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่กำลังจะจัดตั้งธุรกิจ เข้าสู่ระบบ คล้ายกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนคนจนนั่นเอง

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลรู้ตัวเลขจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) ว่า ปัจจุบันมี SMEs อยู่ประมาณ 2.74 ล้านราย แต่ไม่รู้ว่า SMEs เหล่า นั้นประกอบธุรกิจจริงหรือไม่ เป็นใครบ้าง ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทมากน้อยเพียงใด เช่น มีร้านทองกี่ราย ข้อดี หากสามารถดึง SMEs เหล่านี้เข้าระบบ จะทำให้รัฐบาลกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดมากขึ้น

ขณะเดียวกันจะช่วยให้ธุรกิจที่ดำเนินการเข้าสู่ระบบแล้ว มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  และได้รับประโยชน์จากมาตรการด้านภาษีต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐส่งเสริม ซึ่งจะช่วยทั้งเรื่องการเงิน สภาพคล่อง และการอบรมให้ความรู้ต่อยอดธุรกิจด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเอสเอ็มอีไทย

นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาเดิม ซึ่งมักจะมีการนำบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมาร่วมจดทะเบียน เพื่อให้ครบตามที่กฎหมายอนุญาตให้จัดตั้ง 3 คน ซึ่งกลายเป็นปัญหานอมินี

ส่วนข้อกังวลที่ว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นการกีดกันคนต่างชาติไม่ให้เข้ามาจดตั้งธุรกิจในประเทศไทยนั้น  ทางกรมอธิบายว่า  แม้กฎหมายจะให้สิทธิ์คนไทยเท่านั้นที่จะสามารถจดตั้งนิติบุคคลคนเดียว แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นคนต่างชาติ เพราะคนต่างชาติยังสามารถใช้ช่องทางการขออนุญาตผ่านพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทย หรือขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้

นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยัง เป็นกฎหมายที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว  12 ประเทศ เช่น อังกฤษ, สหรัฐฯ , ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, อินเดีย, นิวซีแลนด์ แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และในอาเซียน คือ เวียดนาม และสิงคโปร์ ส่วนมาเลเซียกำลังศึกษาอยู่

เปิดร่างกฎหมายใหม่
สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. …. ประกอบไปด้วย 9 หมวด 64 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป กำหนดให้การตั้งชื่อบริษัทต้องมีคำว่า “บริษัท….จำกัด (คนเดียว)”   และจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 2 การจัดตั้งบริษัท บุคคลหนึ่งอาจขอตั้งบริษัทตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ 1 บริษัท และความรับผิดของเจ้าของบริษัท หมวด 3 การบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น การจัดทำบัญชี

หมวด 4 การจ่ายเงินปันผล 5 หมวด 5 การเพิ่มทุนและการลดทุน หมวด 6 การแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด หมวด 7 การเลิกบริษัท หมวด 8 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง และหมวด 9 บทกำหนดโทษ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทจำกัดคนเดียวอยู่ที่ 2,000 บาท

เอกชนหนุนออกกฎหมาย
ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์ SMEs ไทย กล่าวว่า กฎหมายนี้ยังเป็นทางเลือกให้เอสเอ็มอีว่าจะเข้ามาจดหรือไม่ ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ SMEs  ที่ต้องการเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว  และส่งผลดีทำให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการช่วยเหลือของภาครัฐบาล

นายสมเกียรติ ผู้มีชัยวงศ์ ประธานชมรมคลัสเตอร์ผู้ประกอบการไทย กล่าวว่า การออกกฎหมายฉบับนี้ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และดีต่อผู้ประกอบการ SMEs  เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจภายในประเทศส่วนหนึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนแบบกระจายตัวของผู้ประกอบการ SMEs ที่ช่วยพยุงกัน ระบบเศรษฐกิจไม่ควรพึ่งพิงกับกลุ่มธุรกิจใหญ่ ๆ

อย่างไรก็ตาม  ในส่วนของระบบอยากจะให้รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการปรับรูปแบบ-ขั้นตอน-ระบบ-วิธีการ ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ยิ่งเป็นการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้ง บริษัทจำกัดคนเดียว ควรจะทำให้รวดเร็วขึ้น

ส่วนประเด็นที่รัฐอาจจะเรียกเก็บภาษีจากบริษัทจำกัดคนเดียวก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องทำ และเชื่อว่าการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของรัฐบาลก็จะได้ง่ายขึ้นและเป็นผลดีแก่ผู้ประกอบการเองด้วย

แสดงความคิดเห็น