มติประชุม ACD ครั้งที่ 15 ตั้งเป้าพัฒนา “ความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน”

ACD ครั้งที่ 15 ลงมติร่วมผลักดัน 6 เสาหลักพัฒนายั่งยืน ด้าน รมต.ต่างประเทศของไทยนำร่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายดอน ปรมัถต์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 15 (15th Asia Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial Meeting) ภายใต้หัวข้อหลัก “กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงแห่งพลังงานที่ยั่งยืน” (Abu Dhabi, the Capital of Sustainable Energy) ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก 34 ประเทศเข้าร่วม

สำหรับในที่ประชุมดังกล่าวได้มีการติดตามและผลักดันผลลัพธ์ภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ตามเอกสารวิสัยทัศน์กรอบความร่วมมือเอเชีย 2030 (ACD Vision for Asia Corporation 2030) ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) และเอกสารแถลงการณ์เกี่ยวกับบทบาทของเอเชียในการกระตุ้นการเติบโตผ่านความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเชื่อมโยง (Statement on Reigniting Growth Through Partnership for Connectivity)

ด้านรายละเอียดได้มีการผลักดันครอบคลุมความร่วมมือ 6 เสาหลัก อันนำประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียร่วมกันในด้านความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง ยังมีการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก และผู้ร่วมขับเคลื่อนในแต่ละเสาหลักความร่วมมือให้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการและกิจกรรม

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการรับรองปฏิญญาอาบูดาบีที่เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุม โดยลงเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ในส่วนที่ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน พลังงานหมุนเวียน และการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง ข้อเสนอโครงการที่ประเทศสมาชิกจะดำเนินการในอีก 2 ปีข้างหน้า

ประเทศไทยยังได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมถึงการเน้นย้ำนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน และในฐานะผู้ขับเคลื่อนในเสาหลักด้านการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน โดยประเทศไทยเสนอที่จะจัดกิจกรรมในช่วงปี 2017 เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนและขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และการจัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือและจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการในเสาหลักดังกล่าวอีกด้วย

ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 15  นายดอน ปรมัถต์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Erlan Abdyldaev รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐคีร์กีซ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการค้าและการลงทุน

แสดงความคิดเห็น