2017 เมื่อผู้บริโภคหันหา ‘จริยธรรมทางการค้า’

พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปตามเจเนอเรชั่นทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ประกอบการเองต้องเริ่มมีการปรับตัวเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิต บรรจุภัณฑ์ การดูแลจัดการองค์กร การทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ที่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นย่อมส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวโน้มผู้บริโภคยุคใหม่ที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาที่ผ่านมา คือ การที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า ‘จริยธรรมทางการค้า’

ในอดีตผู้บริโภคมักเลือกซื้อสินค้าแค่คุณภาพและราคาเท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่เกิดขึ้นเองทำให้ตัวผู้บริโภคตระหนักถึงการเจริญเติบโตองค์กรของสินค้าบริการที่ผู้บริโภคเองอุดหนุน การที่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเติบโตโดยไม่สนใจในมิติด้านอื่น ๆ อาจส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภค และทำให้หลายองค์กรทั้งรัฐและเอกชนเริ่มหันมาพัฒนาธุรกิจภายใต้แนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ความจำเป็นของการสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ในยุคของโลกาภิวัฒน์

รายงานอนาคตของเรา (Our Common Future) โดยคณะกรรมาธิการบรันดท์แลนด์ (Brundtland Commission) อธิบายถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า วิถีการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของปัจจุบันโดยไม่ลิดรอนความสามารถของคนรุ่นหลังในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา (Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.) และเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของโลกที่รายงานได้นำเสนอ

แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นยังระบุอีกว่าว่า วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้มีความเชื่อมโยงกันและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคมโลกในการปรึกษาหารือ และตัดสินใจเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน และยังสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยที่มีแนวคิดว่า ‘มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’

การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับจริยธรรมทางการค้า

แนวคิดดังกล่าวนั้นยังผนวกเข้ากับแนวคิดทฤษฎีแนวปฏิบัติบนความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริโภคสินค้าที่มีจริยธรรมทางการค้า รวมถึงการบริโภคสินค้าที่มีกระบวนการผลิต หรือห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแลสิ่งแวดล้อม ที่สามารถทำให้องค์กรธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างพัฒนายั่งยืน โดยมีคุณสมบัติสำคัญของสินค้าที่มีจริยธรรมทางการค้า ดังต่อไปนี้

1.   Eco-Friendly Materials: มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น วัตถุดิบหมุนเวียน หรือวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองทางชีวภาพ)
2.   Eco-Optimized Production: มีกระบวนการผลิตที่ประหยัดทรัพยากรของโลก (เช่น พลังงานน้ำ และสิ่งปฏิกูล เป็นต้น)
3.   Fair and Social Production: มีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมต่อสังคมและการค้า (เช่น ไม่ใช้แรงงานทาส แรงงานเด็ก เป็นต้น)
4.   Re-/Up cycling Design: มีการออกแบบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
5.   Handmade Manufacturing: งานฝีมือ/สินค้าที่มีการผลิตด้วยมือ หรือมีการสนับสนุนงานฝีมือแบบดั้งเดิม
6.   Sustainable Innovation: มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (เช่น มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือประหยัดทรัพยากร)

สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าออร์แกนิค สินค้าวีแกน หรือมังสวิรัติ ก็นับว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่มีจริยธรรมทางการค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคทั่วโลก และยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างตัวเนื่อง ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคที่รักสวยรักงามและกำลังรู้สึกเข้าถึงสินค้าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม จะเริ่มหันมาให้ความสนใจถึงกรรมวิธีการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ตนใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดรสร้างความความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตสินค้า และยังรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่หย่อยสลายได้อย่างเป็นมิตรต่อทั้งธรรมชาติและต่อร่างกายของผู้บริโภคอีกด้วย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น