ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนงานสัมมนาวิชาการ “Impact of EV to Thai Industry”

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสัมมนา ‘Impact of EV to Thai Industry’ ศึกษาผลกระทบของรถไฟฟ้าต่ออุตสาหกรรมในประเทศ

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาวิชาการ “Impact of EV to Thai Industry” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย พร้อมขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้“Empowering Industries of the Future: the Role of Financial Institutions” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 4 จากขวา) ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานสาขายางสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ที่ 3 จากขวา) ร่วมแบ่งปันความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนา และผลกระทบของรถไฟฟ้า (Electronic Vehicle: EV) ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ การพัฒนาและควบคุมระบบ EV แรงจูงใจของ BOI ในการลงทุนอุตสาหกรรม EV ในประเทศไทย และผลกระทบของ EV ต่อ supply chain อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ โดยมีนักธุรกิจและบุคคลชั้นนำทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา

แสดงความคิดเห็น