ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากลูกค้า 7.22 ล้านบาท แก่กองทัพเรือ เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากลูกค้า แก่กองทัพเรือ เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา) พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช กรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่(ที่ 3 จากขวา) นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่(ขวาสุด) และนางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากลูกค้าและประชาชนร่วมกับธนาคารกรุงเทพผ่านบัญชีที่ธนาคารเปิดขึ้น จำนวน 7,224,397.67บาท (เจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยมี พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ (ที่ 3 จากซ้าย) และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพคงเดิม นับเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้ดำเนินการโดยใช้ช่องทางบริการทางการเงินในการระดมเงินบริจาค สำหรับในส่วนของธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปในเบื้องต้นหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการมอบเงินจำนวน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ผ่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้การเปิดบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เลขที่ 101-3-47022-2 สาขาสำนักงานใหญ่สีลม การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขตในทุกบัญชี ทั้งของธนาคารและพันธมิตร ที่เปิดรองรับการบริจาค

 

 

แสดงความคิดเห็น