ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ตอบรับไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือสถาบันการเงิน สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจัดงานแถลงข่าว เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย

โดยก่อนเปิดงาน นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานหลักสำคัญที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ซึ่งจะนำประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันกับ SIPA มาดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการตลาด การค้าการลงทุน ของผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันทางการเงินและพันธมิตรต่าง ๆ ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมอยู่ในการสนับสนุนดังกล่าวด้วย

ซึ่งการทำงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นโครงการที่ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลในเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 ในการยกระดับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและรวมกลุ่มในผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างยั่งยืน

จากนั้น ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี โดยใจความสำคัญที่น่าสนใจว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล โดยการผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ โดยจัดทำมาตรการหรือสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

“อย่างไรก็ดี ยังมีโจทย์ใหญ่สำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยในปีแรกอาจจะได้ผลไม่มากและไม่สามารถสนับสนุนได้ครอบคลุมหมด แต่เมื่อผ่านไปปีที่สองและสามเชื่อว่าโครงการจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและจะสามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 1,000 รายได้นอกจากนี้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกับสถาบันการเงินพันธมิตรครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน”ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้าย

ลำดับต่อมาเป็นการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยสถาบันการเงินและพันธมิตรต่าง ๆ ซึ่งนายทัฬห์ สิริโภคี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมเสวนา โดยได้กล่าวถึงนโยบายของทางธนาคารในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยอธิบายถึงความสำคัญของระบบดิจิทัล ว่าทุกวันนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจอย่างเต็มตัว ซึ่งคุณทัฬห์มองว่าหากผู้ประกอบการไม่ปรับตัวจะไม่สามารถแข่งขันในการทำธุรกิจได้

ซึ่งธนาคารกรุงเทพนั้นมีสินเชื่อบัวหลวงเพื่อผู้ประกอบการในเรื่องนวัตกรรม อีกทั้งได้ทาง SIPA เข้ามาช่วยเหลือในการดำเนินงาน ดังนั้น เมื่อมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาสนับสนุนว่านวัตกรรมตัวไหนที่เหมาะสมจึงทำให้เกิดประโยชน์กับ SME เป็นอย่างมาก และในปีนี้ทางธนาคารกรุงเทพได้ตั้งศูนย์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีขึ้นมา ซึ่งเชื่อว่าในปี 2560 นี้จะเป็นปีที่ดีสำหรับ SME อยากฝากให้ประกอบการรู้จักปรับตัวสำหรับการแข่งขัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

แสดงความคิดเห็น