แนะ SME ไทย ใช้โอกาสลาวกำลังพัฒนาประเทศ รุกเพิ่มการลงทุน

สปป.ลาว กำลังเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่กำลังเนื้อหอม และนักลงทุนไทยก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากอยู่ในปัจจุบัน โดยมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่มองเห็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจและเริ่มก้าวเข้าสู่ตลาด สสป.ลาว ด้วยขณะนี้ สปป.ลาว อยู่ในช่วงของการพัฒนาประเทศ

จึงมีความต้องการบริโภคสินค้าที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น กลายเป็นความโอกาสและความท้าทายสำหรับนักธุรกิจไทยที่ถือว่ามีความได้เปรียบ เพราะมีความใกล้ชิดทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมมากที่สุด โดยใช้โอกาสในช่วงที่ สปป.ลาว ยังขาดปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ขยายตลาดทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตวัสดุและการก่อสร้าง ที่สำคัญ สปป.ลาว ยังมีความต้องการในเรื่องของธุรกิจด้านความงาม (สินค้าและบริการ) สินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเมืองที่น่าลงทุน ได้แก่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ปากเซ และสะหวันนะเขต

แม้คนไทยกับคนลาวจะมีความใกล้ชิดกันมาก แต่ในการจะลงทุนหรือร่วมงานกับคนลาวนั้น ผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจในวัฒนธรรมลาวให้ลึกซึ้ง โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของ สปป.ลาว ต้องคอยสังเกตและใช้เวลาในการเจรจาการค้า เนื่องจากคนลาวจะใช้เวลาในการศึกษาคู่ค้าจนมั่นใจก่อนจึงจะร่วมงานด้วย และหากผู้ประกอบการไทยต้องการเข้าไปตั้งองค์กรใน สปป.ลาว ในระยะแรกที่เข้าไปเปิดกิจการนั้น อาจจำเป็นต้องหาพนักงานที่เป็นบุคลากรคนไทย หรือชาติอื่นๆ เข้ามาเสริมก่อน แล้วจึงค่อยเปลี่ยนพฤติกรรมและมีการอบรมให้กับพนักงานคนลาว ด้วยพื้นฐานอุปนิสัยของคนลาวนั้น เป็นชนชาติที่มีนิสัยขี้เกรงใจ รักความสบายและชอบอยู่กับครอบครัวมากกว่าที่จะสนใจเรื่องความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ดังนั้น การจูงใจด้วยการเพิ่มเงินและโบนัสล่วงเวลา จึงอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับพนักงานที่เป็นคนลาว

นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคที่มักจะพบส่วนใหญ่ คือ ด้านเงินทุน และความรู้ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องหาทางแก้ไขจุดด้อยนี้ให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเพียงส่งออกสินค้า อาจจะเริ่มต้นที่การค้าชายแดนก่อน เนื่องจากไทยมีความได้เปรียบเรื่องโลจิสติกส์ โดยรูปแบบการค้าระหว่างกันควรจะเป็นไปในทาง Friendly จากความที่ไม่มีขั้นตอนและรูปแบบระเบียบอย่างเป็นทางการ เหมาะกับผู้ประกอบการไทยที่ยังไม่พร้อมจะทำการค้าขายแบบมีระเบียบขั้นตอนระหว่างประเทศ การค้าชายแดนจึงกลายเป็นช่องทางการกระจายสินค้าไปยัง สปป.ลาว ได้อย่างน่าสนใจสำหรับผู้เริ่มต้น

สำหรับธุรกิจและอาชีพที่ถูกสงวนไว้ให้เฉพาะคนลาวเท่านั้น ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจหนังสือพิมพ์ ธุรกิจการผลิตรายการทางวิทยุ เป็นต้น ส่วนการตั้งธุรกิจได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจได้โดยมีการกำหนดเงื่อนไข หรือข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นจากการประกอบธุรกิจโดยพลเมืองลาว อาทิ ธุรกิจค้าส่งที่มีการจำกัดประเภทของสินค้าที่สามารถนำมาค้าส่งได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง หรือที่เรียกกันว่า “ธุรกิจการค้าขายยกและการค้าขายย่อย” ในภาษาลาว ที่ทางรัฐบาลลาวเห็นควรสงวนไว้ให้เฉพาะคนลาว และมีการออกข้อตกลงว่าด้วยเรื่องธุรกิจค้าขายยกและการค้าขายย่อย  และจำกัดให้เฉพาะพลเมืองลาว เท่านั้นที่สามารถประกอบธุรกิจค้าปลีกได้ แต่ก็ยังมีการกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจค้าส่งโดยผู้ลงทุนต่างชาติ โดยให้ผู้ลงทุนต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจค้าส่งจำเป็นต้องเข้าร่วมทุนกับผู้ลงทุนพลเมืองลาว ซึ่งผู้ลงทุนต่างชาติสามารถถือทุนตามสัดส่วนทุนที่ลงเพียงไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนบริษัท และสามารถดำเนินกิจการขายส่งได้เฉพาะสินค้าบางประเภท

สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจค้าส่งที่เป็นชาวต่างชาตินั้น จะทำในลักษณะร่วมทุนกับชาวลาว และสามารถประกอบสินค้าขายส่งได้เฉพาะสินค้าประเภทสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า ส่วนค้าปลีกนั้นถูกสงวนไว้ให้กับพลเมืองลาวเท่านั้น ผู้ประกอบการไทยต้องทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือแฟรนไชส์ โดยเจ้าของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนี้จะต้องเป็นพลเมืองลาว และอาศัยอยู่ในลาว

นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามเด็ดขาดไม่ให้มีการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือบริษัทต่างชาติประกอบดำเนินธุรกิจในบัญชี (ก-1) ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ซึ่งระบุให้ถือได้ว่าเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนลาวโดยเฉพาะ โดยที่ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนวิสาหกิจนั้น หากพบว่ารายการประเภทธุรกิจใดมีลักษณะคลุมเครือหรือจำแนกยาก ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าถือเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนลาวหรือไม่นั้น ให้มีการทำหนังสือหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงกันในเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการอนุญาตหรือปฏิเสธการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้กับผู้ลงทุนต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติในรายการประเภทธุรกิจที่มีลักษณะคลุมเครือนั้นๆ

ประเภทธุรกิจที่สงวนไว้ให้เป็นอาชีพสำหรับคนลาวที่ประกาศในบัญชีบัญชี (ก) ดังเช่น ธุรกิจพลังงานและบ่อแร่ : การขุดค้นแร่ธาตุแบบหัตถกรรม การขุดค้นแร่หิน อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและการค้า : การทอผ้า โยธาธิการและขนส่ง : อาชีพคนขับรถขนส่งสินค้า หรือขับรถโดยสาร อาชีพนาย ช่างและกรรมกรก่อสร้าง อาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมลาว ธุรกิจโกดังสินค้า การขนส่งโดยสารระหว่างประเทศ สถานีรถ ขนส่งโดยสาร แถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว : การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ การตั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน์ สำนักพิมพ์ ห้องอัดแผ่นเสียง ห้องคาราโอเกะ โรงแรม หรือรีสอร์ทระดับต่ำกว่าสามดาว อาชีพช่างเสริมสวย ช่างตัดผม พนักงานนำเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวภายใน ธนาคารแห่ง สปป. ลาว : การสร้างสถาบันการเงินจุลภาคที่รับฝากเงิน การสร้าง สถาบันการเงินจุลภาคที่ไม่รับฝากเงิน การตั้งสหกรณ์สินเชื่อ และเงินฝากประหยัด สาธารณสุข : การขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นยา การถือทะเบียน วิชาชีพดำเนินธุรกิจการแพทย์-การยาพื้นเมือง การถือทะเบียน วิชาชีพดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตยา บริษัทการยา อุปกรณ์การ แพทย์ สาขา จำหน่ายและร้านขายยาย่อย รวมถึงอาชีพแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ แพทย์แผนโบราณ เป็นต้น

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น