Alibaba เคลื่อนไหวตลาดออฟไลน์ เข้าถือครองหุ้นร้านค้าปลีกที่ทรงอิทธิพลในจีน

Alibaba รุกตลาดออฟไลน์ ด้าน Jack Ma ผู้ก่อตั้ง เสนอแนวคิด O2O การขายผ่านทางช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียวอาจจะล้าสมัยเกินไปในอนาคต

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน รายงานความเคลื่อนไหวการค้าปลีกรูปแบบใหม่ในจีนแผ่นดินใหญ่ว่า ขณะนี้ Alibaba กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของห้างสรรพสินค้า Intime Retail จากการซื้อหุ้นมูลค่า 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ กลายเป็นผู้ถือครองหุ้นถึงร้อยละ 74

Intime Retail นับว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีสาขากว่า 30 แห่งในจีน และมีสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง การที่ Alibaba เข้าไปถือครองหุ้นในห้างฯ ดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ซื้อขายตามแนวคิด Online2Offline (O2O)
ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง Alibaba Group นาย Jack Ma ยังย้ำถึงแนวคิด O2O อีกว่า การขายผ่านทางช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียวอาจจะล้าสมัยเกินไปในอนาคต ซึ่งการค้ารูปแบบใหม่จะเชื่อมต่อระหว่าง “ร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงกับการค้าออนไลน์และโลจิสติกส์”

Alibaba เป็นบริษัทด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน 2014 และได้ซื้อหุ้นครั้งแรกจาก Intime Retail มูลค่า 692 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเดือนสิงหาคม 2015 ได้ซื้อหุ้น Suning.com ซึ่งจำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนมีสาขาร้านค้ากว่า 1,600 ร้าน กระจายใน 298 เมืองที่ประเทศจีน

นอกจากนี้ Alibaba ยังมีการรุกตลาดออฟไลน์อย่างต่อเนื่องมากขึ้น เมื่อพฤศจิกายน  2016 ที่ผ่านมา Alibaba ได้ลงทุนซื้อหุ้นใน Sanjiang Retail มูลค่า 310.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นจำนวนการถือครองหุ้นถึงร้อยละ 32 ซึ่ง Sanjiang Retail ยังเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของมณฑลเจ้อเจียง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ยังแสดงความคิดเห็นอีกว่า การเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยใช้เทคนิคทางการตลาดแบบหลายช่องทาง อาทิ กรณีของร้านค้าออนไลน์อาจพิจารณาสร้างหน้าร้านจริงด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยอาจต้องคำนึงเรื่องของศักยภาพผู้ประกอบการ พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และรูปแบบของผลิตภัณฑ์

แสดงความคิดเห็น