เกาหลีใต้ สนใจร่วมโครงการเมดิคัลฮับและขยายวีซ่าพำนักในไทย

เกาหลีใต้หารือ สธ. ประเด็นเสนอเข้าร่วมโครงการเมดิคัลฮับขยายวีซ่าพำนักระยะยาวให้ประชาชนเกาหลีใต้

สำนักข่าวบางกอกโพสต์ฉบับภาษาอังกฤษรายงานข่าวกรณีเกาหลีใต้ให้ความสนใจโครงการเมดิคัลฮับที่มีการขยายวีซ่าชนิดพำนักระยะยาว (Long Stay Visa) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศพันธมิตร หรือกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการศูนย์การแพทย์

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ทางการเกาหลีใต้มีความสนใจอยากร่วมในโครงการเมดิคัลฮับ และได้ขอให้ทางการไทยออกวีซ่าชนิดพำนักระยะยาว (Long Stay Visa) ให้กับพลเมืองชาวเกาหลีที่เดินทางประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวแลการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมติของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนี้ระบุว่า วีซ่าชนิดพำนักระยะยาว (Long Stay Visa) จะมีการขยายระยะเวลาจากเดิม 1 ปี เป็น 10 ปี โดยให้ดำเนินการใน 14 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อิตาลี เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และแคนาดา ทำให้เกาหลีใต้มีความสนใจเข้าร่วมด้วย

นพ.วิศิษฎ์ ยังกล่าวอีกว่า หลังจากการเข้าพบกับนายอี คี ฮึม (Mr.Lee kiheum) เลขานุการเอกและกงสุลสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เกี่ยวกับนโยบายการขยายการตรวจลงตราประเภทพำนักระยะยาว รวม 10 ปี ในโครงการเมดิคัลฮับ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จะเสนอเข้าที่ประชุม ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีสาธารณสุขให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับการขยายวีซ่าชนิดพำนักระยะยาว (Long Stay Visa) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมดิคัลฮับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมไทยให้เป็นศูนย์การทางการแพทย์ครบวงจร และเป็นการกระตุ้นการ ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ซึ่งไม่ใช่เข้ามาประกอบอาชีพในไทย โดยผู้ที่ขอวีซ่าจะต้องมีเงินฝากในบัญชี 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีรายได้ต่อเดือน 1 แสนบาทขึ้นไป และต้องคงบัญชีเงินฝากตามที่แสดงไว้ในธนาคารเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีนับตั้งแต่ตรวจลงตรามีเอกสารประกันสุขภาพระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ในวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไม่ต่ำกว่า 1 พันดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกรณีผู้ป่วยในไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 ปี ซึ่งผู้ขอวีซ่าประเภทนี้ต้องรายงานตัวทุก 90 วัน ผ่านช่องทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

แสดงความคิดเห็น