กรมพัฒฯ เผยตัวเลขผู้ประกอบการจดทะเบียนธุรกิจ ม.ค.60 มูลค่า 16,492 ล้านบาท

กรมพัฒฯ เผย ม.ค.60 ทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ลดลง ขณะที่การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนเพิ่มขึ้น 1,869 ราย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2560 พบว่า จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนมกราคม 2560 จำนวน 6,279 ราย เพิ่มขึ้น 1,869 ราย คิดเป็น 42% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 4,410 ราย และเพิ่มขึ้น จำนวน 530 ราย คิดเป็น 9% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,749 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน 1,157 ราย ลดลงจำนวน 3,961 ราย คิดเป็น 77% เมื่อเทียบเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,118 ราย และลดลงจำนวน 312 ราย คิดเป็น 21% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,469 ราย

ขณะที่มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนมกราคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,492 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5,760 ล้านบาท คิดเป็น 26% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 22,252 ล้านบาท และมีมูลค่าลดลง จำนวน 11,704 ล้านบาท คิดเป็น 42% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 28,196 ล้านบาท

ส่วนประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 696 รายรองลงมาธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 623 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 282 ราย ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 150 ราย และธุรกิจขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 149 ราย ตามลำดับ

ด้านห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค.60) จำนวน 1,366,591 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 20.62 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 649,523 รายมูลค่าทุนจดทะเบียน 15.93 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 469,434 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,153 ราย และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 178,936 ราย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคาดการณ์อีกว่า การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทในเดือนมกราคม 2560 เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ธ.ค.59) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.59) คิดเป็น 9% ซึ่งในปี 2560 นี้ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดว่าจะมีแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า 66,000 ราย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.6 ซึ่งดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น