จีนตั้งเป้า 2020 อีคอมเมิร์ซโต 10 ล้านล้านหยวนในปี 2020

จีน วางเป้าแผนพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนฉบับที่ 13 ต้องการพัฒนาอีคอมเมิร์ซ 10 ล้านล้านหยวนในปี 2020

กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  เปิดแผนพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนฉบับที่ 13 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2016 – 2020 ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญที่ต้องการพัฒนาอีคอมเมิร์ซให้มีมูลค่าการค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซมูลค่า 10 ล้านล้านหยวนในปี 2020

กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังมอบหมายให้สำนักงานกลาง ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะกำหนดระยะเวลา 2016 – 2018 เพื่อเร่งระยะเวลาการทำงานของภาครัฐและเอกชนให้สำเร็จลุล่วงทันท่วงทีของแผนพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนฉบับที่ 13

ในแผนพัฒนาอีคอมเมิร์ซยังระบุอีกว่า กำหนดแผนงานด้วยดัน 5 แผนงาน

1.   เร่งรัดพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซ

2.   ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและอุตสาหกรรมรูปแบบเก่าให้เกิดการบูรณาการ

3.   ส่งเสริมพัฒนาตลาดอีคอมเมิร์ซสำหรับภาคการผลิต

4.   ส่งเสริมพัฒนาอีคอมเมิร์ซภาคบริการ

5.   ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซให้มีความธรรมาธิบาล

แผนพัฒนาอีคอมเมิร์ซของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นการก่อสร้าง นวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนาระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ให้เกิดตลาดการค้าเสรีขึ้น รวมถึงยังมีเรื่องของการพัฒนาอีคอมเมิร์ซระหว่างชายแดน (Cross-border e-commerce) ซึ่งจะเร่งให้เกิด Single window ระหว่างระบบศุลกากร การกักกันสินค้า การชำระเงิน และโลจิสติกส์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้นแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย

นอกจากนี้ แผนพัฒนาอีคอมเมิร์ซดังกล่าวยังมุ่งเน้นพัฒนาไปถึงเขตชนบท โดยมีการวางแผนให้สนับสนุนรูปแบบธุรกิจแนวใหม่ อาทิ การทำปศุสัตว์หรือป่าไม้แบบลักษณะเฉพาะ ที่มีการนำอีคอมเมิร์ซเข้ามาใช้กับสินค้าเกษตร และมีการปรับปรุงระบบนิเวศน์โดยรอบให้เขตชนบทได้ใช้ระบบอีคอมเมิร์ซในการทำการค้า

แสดงความคิดเห็น