สหรัฐฯ นำเข้าสมุนไพรไทยลดลง 14.15%

Nielsen Company 2016 เผยตลาดค้าปลีกสมุนไพรและเครื่องเทศสหรัฐฯ ขยายตัว 23% ขณะที่ตัวเลขนำเข้าสมุนไพรไทยลดลง 14.15%

Nielsen Company 2016 เปิดเผยตัวเลขตลาดค้าปลีกสมุนไพรและเครื่องเทศในสหรัฐฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2559) ว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งเป็นการบริโภคสมุนไพรของสหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 23 และการบริโภคเครื่องเทศขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 19

ด้านมูลค่าตลาดค้าปลีกสมุนไพรและเครื่องเทศตามรายงานยังระบุอีกว่า มูลค่าตลาดค้าปลีกอยู่ที่ 1.33 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยประชาชนในสหรัฐฯ มีการใช้จ่ายซื้อเครื่องเทศประมาณ 927 ล้านเหรียญสหรัฐ และซื้อสมุนไพรประมาณ 299 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการบริโภคสมุนไพรและเครื่องเทศในสหรัฐฯ อีกว่า การขยายตัวของตลาดสมุนไพรและเครื่องเทศในสหรัฐฯ มีปัจจัยสำคัญมาจากความต้องการผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic) ในสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มชาวเอเชีย ลาตินอเมริกา และยุโรปตะวันออก ซึ่งบริโภคสมุนไพรและเครื่องเทศสูง ผนวกกับการวิจัยและศึกษาสมุนไพรและเครื่องเทศมีผลออกมาในเชิงบวก คือส่งเสริมสุขภาพ จึงเป็นปัจจัยชักจูงผู้บริโภคอเมริกันกันมาเพิ่มการบริโภคสมุนไพรและเครื่องเทศ

สมุนไพรและเครื่องเทศที่มีแนวโน้มการบริโภคเพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ ในอนาคต ได้แก่ ขิง ขมิ้น ยี่หร่า พริกไทยดำ และตะไคร้ สหรัฐฯ เป็นผู้บริโภคและนำเข้าสมุนไพรและเครื่องเทศรายใหญ่ที่สุดของโลก ในปี 2559 สหรัฐฯ นำเข้าสมุนไพรและเครื่องเทศเป็นมูลค่า 1,718.77 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14 โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม 314 ล้านเหรียญสหรัฐ อินเดีย 277 ล้านเหรียญสหรัฐ อินโดนีเซีย 258 ล้านเหรียญสหรัฐ มาดาร์กัสก้า 164 ล้านเหรียญสหรัฐ และจีน 147 ล้าน เหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังนำเข้าสมุนไพรและเครื่องเทศจากไทยในปี 2559 เป็นมูลค่า 5.47 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.15 และมีสินค้านำเข้าที่สำคัญ คือ ขิง มูลค่า 2.10 ล้านเหรียญสหรัฐ และพริกแห้ง มูลค่า 1.50 ล้านเหรียญสหรัฐ

แสดงความคิดเห็น