2 ผู้นำกัมพูชาและลาว ลงนามส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี

กัมพูชา ลงนามทวิภาคี สปป.ลาว ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีครอบคลุมการค้า การลงทุน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นายเอียง โสพัลเล็ธ โฆษกของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า คำปฏิญาณเกิดขึ้นระหว่างการพบปะของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน และพันเอกบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โฆษกของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ยังกล่าวต่อว่า พันเอกบุนยัง วอละจิด และนายกรัฐมนตรีฮุน เซน มีความคิดเห็นตรงกันว่า 2 ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างลาวและกัมพูชา ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากด้านการค้า การลงทุน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 ประเทศเพื่อนบ้านควรจะส่งเสริมความร่วมมือกันในภาคธุรกิจดังกล่าว

“สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ยังเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะว่าจะต้องมีการส่งเสริมทั้ง 2 ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชาและลาว ให้ครอบคลุมภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อ และยังจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน รถไฟ ทางน้ำ ให้เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตอีกด้วย” นายเอียง โสพัลเล็ธ กล่าว

สำหรับปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศยังค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำ ในด้านของการท่องเที่ยว ลาวยังเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวรายใหญ่ใน 1ใน 5 ชาติที่เดินทางไปกัมพูชาด้วยจำนวนกว่า 370,000 รายในปี 2016 ตามข้อมูลจากการท่องเที่ยวของกัมพูชา

นอกจากนี้ พันเอกบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังได้เดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา และจอมพล สมเด็จอัครมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา ในระหว่างการเยือนกัมพูชาอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น