สศม.แถลงภาวะเศรษฐกิจไทย และแนวโน้มปี 2017

สศม.คาดการณ์เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 พร้อมแนะประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ปี 2017

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศม.) แถลงข่าวแถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ทั้งปี 2016 และแนวโน้มปี 2017 พบว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ของปี 2016 มีการขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2016 ร้อยละ 0.4

สศม. ยังระบุอีกว่า การใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออกสินค้า การใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนรวม ในขณะที่การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่องและการส่งออกบริการชะลอตัว ส่วนการผลิต เกษตร อุตสาหกรรม และการค้าปลีก/ส่ง อยู่ในช่วงเร่งขึ้น ด้านสาขาการโรงแรมและภัตตาคารยังอยู่ในช่วงชะลอตัว

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2017 มีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวของการส่งออกซึ่งจะสนับสนุนให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น (2) การฟื้นตัวและขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิต ภาคเกษตรและฐานรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่าย ภาคครัวเรือน (3) การลงทุนภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้น (4) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วงเงิน 190,000 ล้านบาท และ  (5) แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.8 และร้อยละ 5.3 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2-2.2 และเดินบัญชีสะพัดเกินดุลร้อยละ 9.4 ของ GDP

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศม.) ยังเสนอแนะอีกว่า ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ปี 2017 ควรให้ความสำคัญกับ (1) การขับเคลื่อนการใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐบาล โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 งบเหลื่อมปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  (2) การขยายตัวภาคการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยติดตามระมัดระวังมาตรการกีดกันทางการค้าในต่างประเทศ การขยายตัวของตลาดส่งออกเชิงรุก การทำตลาดที่สอดคล้องไปกับกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงประเทศ CLMV และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม (3) การสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร (4) การสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนโดยเร่งรัดการส่งออกเพื่อลดกำลังการผลิตส่วนเกิน (5) การสนับสนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง

แสดงความคิดเห็น