ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน

ธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบอาคารเรียน ‘ธนาคารกรุงเทพแห่งที่ 29’ ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 6 จากขวา) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วย     ผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) และนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายงานทรัพยากรบุคคล (ที่ 4 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพ แห่งที่ 29 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียนงบประมาณการก่อสร้างรวม 4,200,000 บาท และอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยมี        นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ที่ 5 จากขวา) นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายสมพร ทีหอคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ พร้อมคณะครูและนักเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมรับมอบ ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้ริเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในชนบทห่างไกลที่ขาดแคลนงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 42 โดยธนาคารได้ส่งมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆ มาแล้วจำนวน 29 แห่งใน 28 จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้ติดตามปรับปรุงซ่อมแซมให้อาคารเรียนเหล่านี้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ธนาคารกรุงเทพได้มอบให้แก่สังคม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนในต่างจังหวัดตามปณิธานที่วางไว้

แสดงความคิดเห็น