CLMV ส่งผลให้ไทยโตในบ้าน

ตลาด CLMV ในปี 2559 เป็นตลาดที่หอมหวานให้แก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจที่กำลังโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่สำคัญโอกาสทางการตลาดยังคงมีให้กับเหล่านักลงทุนไทย เพราะสินค้าไทยนั้นเป็นที่เชื่อถือในเรื่องของคุณภาพ

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ที่ผ่านมานั้น ภาคการส่งออกไทยติดลบถึง 5% ซึ่งเป็นการติดลบสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยติดลบต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ทำให้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2559 นี้ ภาคการส่งออกไทยจะโตเพิ่มขึ้นแค่ 2% เท่านั้น แต่ถึงกระนั้น ในปี 2559 นี้ ก็ยังถือว่าไม่ได้เลวร้ายเสมอไปเนื่องจากการเปิด AEC น่าจะทำให้ประเทศไทยได้เปรียบอย่างมาก โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) เนื่องจากประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการที่ก้าวหน้ากว่าประเทศกลุ่ม CLMV แม้ว่าข้อเสียเปรียบของไทยคือในเรื่องของปัญหาขาดแคลนแรงงาน วัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งประเทศกลุ่ม CLMV นั้นได้เปรียบในเรื่องค่าแรง วัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทย จากเหตุผลข้างต้นนั้นทำให้ประเทศไทยและประเทศกลุ่ม CLMV สามารถร่วมกันเป็นคู่ค้าหุ้นส่วนเพื่อเติมเต็ม สร้างความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างเข้มแข็ง

นอกจากนี้ประเทศไทยมีศักยภาพในธุรกิจภาคบริการหลายด้าน ประเทศไทยมีโอกาสที่จะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ค้าส่ง-ค้าปลีก การท่องเที่ยว การแพทย์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง CLMV ได้ รวมถึงภาคการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ภาคการผลิตและภาคบริการสามารถประสบความสำเร็จได้ ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์และตลาดพันธบัตรที่กว้างและลึกกว่าประเทศในกลุ่ม CLMV สถาบันการเงินไทยหลายแห่งได้ขยายบริการสาขาในประเทศ CLMV

โดยจากนี้ไป CLMV จะมีบทบาทกับไทยมากที่สุดภายหลังการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนื่องจากฐานการผลิตใหญ่จะกลายเป็น Single market and single production base เพราะ AEC ทั้ง10 ประเทศจะมีแค่กลุ่ม CLMV 4 ประเทศใหม่ที่เข้าร่วมกลุ่มในปลายปี 2558 ส่งผลให้ไทยจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือทางการค้ากับ CLMV มากที่สุด เพราะทั้ง 4 ประเทศนี้จะลดกำแพงภาษีเหลือ 0% ในขณะที่ประเทศอื่นๆใน AEC ได้ลดกำแพงภาษีไปตั้งแต่ปี 2554 การเข้าร่วมกลุ่ม AEC ของ CLMV จะช่วยลดข้อกีดกันทางการค้าที่เคยมี ช่วยเพิ่มโอกาสไทยในการส่งออกสินค้าและบริการได้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงเพิ่มประโยชน์แก่ประเทศไทยที่สามารถเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เชื่อมโยงภูมิภาคสร้างโอกาสการลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน เคลื่อนย้ายแหล่งผลิตเทคโนโลยีและแรงงานฝีมือระหว่างกันได้อย่างอิสระมากขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยถูกตัดลดสิทธิพิเศษทางการค้า GSP แต่กลุ่ม CLMV ยังได้รับสิทธิ GSP และเวียดนามยังได้ร่วมทำข้อตกลงTPP ซึ่งไทยสามารถใช้โอกาส CLMV เป็น spring board ในการส่งสินค้าไปประเทศอื่น อาทิ จีน อินเดีย ยุโรป ฯลฯ

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_โตในบ้าน_CLMV sme

แสดงความคิดเห็น