เมียนมาประกาศมาตรการยกเว้นภาษีนักลงทุน!

คณะกรรมการการลงทุน (MIC) หวังพัฒนา 3 โซนในภูมิภาค กำหนดนโยบายการ “ยกเว้นและลดหย่อนภาษี” ให้นักธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศพม่าระยะ 3 – 7 ปี

Myanmar Investment Commission (MIC) หรือคณะกรรมการการลงทุน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการลงทุนทั้งของชาวเมียนมาและชาวต่างชาติ ที่จะต้องยื่นขออนุมัติโครงการลงทุนต่อ MIC ภายใต้กฎหมายการลงทุนของต่างชาติ (Foreign Investment Law: FIL) โดยออกประกาศอย่างเป็นทางการถึงพื้นที่การลงทุนที่กำหนดมาตรการยกเว้นและลดหย่อนภาษี

ทั้งนี้มีการกำหนดให้ภูมิภาคที่ยังมีการพัฒนาต่ำเป็นโซน-1 ในขณะที่พื้นที่ที่กำลังพัฒนาแล้วถูกกำหนดให้เป็นโซน-2 และพื้นที่ที่พัฒนาแล้วถูกกำหนดให้เป็นโซน-3 ซึ่งการลงทุนในภูมิภาคที่ยังไม่พัฒนาจะได้รับการยกเว้นภาษีมากขึ้น

สำหรับภายใต้นโยบายการลงทุนใหม่ นักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี สำหรับการเริ่มต้นดำเนินการเพื่อลงทุนในโซน-1 และนักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี สำหรับการเริ่มต้นดำเนินการเพื่อลงทุนใน โซน-2 และนักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี สำหรับการเริ่มต้นดำเนินการเพื่อลงทุนในโซน-3

การลงทุนที่ผ่านมาอยู่ในภูมิภาคที่พัฒนาแล้วอย่างในย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ ในขณะที่ส่วนพื้นที่ที่พัฒนาต่ำหรือในกลุ่มโซน-1 จะอยู่ในรัฐฉานและเมืองสะกาย

อย่างไรก็ตามนาย U Than Aung Kyaw รองอธิบดี Directorate of Investment and Company Administration (DICA) กล่าว่า ที่ผ่านมานักลงทุนถูกกระตุ้นให้ลงทุนในส่วนที่รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ซึ่งกฎระเบียบใหม่จะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2017 พร้อมกับกฎหมายและสิทธิพิเศษทางภาษีจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2017

แสดงความคิดเห็น