เปิด 4 แนวคิด สร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข่งแกร่ง รับ AEC

นักวิชาการแนะ SME และ Start up SME ต้องรวมตัวเป็นเครือข่ายในมิติต่างๆ เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งในการบุกเข้าสู่ตลาด AEC

ตลาด AEC หรือตลาด AEC+ เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วงระยะหลังที่ผ่านมาบรรดานักวิชาการ นักวิจัยด้านเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนนักลงทุนหรือSMEs ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ออกงานวิชาการที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่ AEC ทั้งสิ้น หนึ่งในงานวิชาการที่นักธุรกิจ, SME, Start Up SME  ต้องให้ความสนใจคือเรื่อง การสร้างเครือข่ายธุรกิจ ที่ให้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เผยถึงประเด็น การสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ AEC ว่า โดยส่วนตัวนั้นได้ทำวิจัยให้กับ BOIหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายคือมีโอกาสได้พาผู้ประกอบการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศใน ประเด็นAEC โดยการสร้างเครือข่ายธุรกิจนั้น แบ่งออกได้ 4 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1

ความสัมพันธ์ของการสร้างเครือข่ายธุรกิจ หมายถึง การสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ต่างฝ่ายได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือนั้น แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ
1. เครือข่ายที่รวมกันตามแนวดิ่ง หมายถึง แต่ละธุรกิจสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ปลายน้ำ กลางน้ำและต้นน้ำ เพราะฉะนั้นจึงหมายถึงเครือข่ายธุรกิจที่ดำเนินการแบบ Supply Chain(ห่วงโซ่อุปทาน)
2. เครือข่ายที่รวมตัวกันแบบแนวนอน หมายถึง ธุรกิจดำเนินการในแบบเดียวกัน อาจหมายถึงธุรกิจแบบเดียวกัน แต่คนละบริษัทหรือเป็นธุรกิจคนละประเภท แต่อยู่ในระดับเดียวกัน ที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มเดียวกัน อย่างเช่น เครือข่ายการท่องเที่ยว
3.เครือข่ายธุรกิจที่รวมตัวกันแบบชั่วคราว หมายถึง มีการทำข้อตกลงที่จะช่วยกันพัฒนาบางอย่าง อาจเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันหรืออาจเป็นเทคนิคด้านการผลิตร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนรวมของธุรกิจอุตสาหกรรม

ด้านประโยชน์หลักของการสร้างเครือข่าย คือการลดต้นทุน แต่โดยความจริงประโยชน์ย่อมมีมากกว่านั้น ในที่นี่ขอเน้นไปที่การลดต้นทุนเป็นหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 3 อย่าง
–   การประหยัดต่อขนาดการผลิต (Economy of Scale) ผลิตหนึ่งรอบในจำนวนสูง ในกรณีที่เป็นเครือข่ายกันสามารถแบ่งหน้าที่ในเรื่องของการผลิต โดยให้อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการผลิตเป็น supply chain เมื่อตลาดเล็ก ก็ไม่จำเป็นผลิตสิ่งที่จำนวนน้อย ส่งต่อให้อีกธุรกิจหนึ่งดำเนินการผลิตและกลายเป็น Supplier ที่มีการผลิตขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดการประหยัดต่อต้นทุนการผลิต เป็นการได้ประโยชน์ร่วมกัน
–   การร่วมกันเพื่อจัดระบบ (Economy of Scope) สามารถรวมตัวกันเพื่อจัดการระบบหรือจัดการขั้นตอนกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อผลิตสินค้าใหม่ออกมาได้อีก
–   การร่วมกันบริหารจัดการ (Economy of Management) สามารถร่วมกันซื้อวัตถุดิบ ร่วมกันขาย เพื่อทำให้ต้นทุนลดลง เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการบริหารร่วมกัน
สิ่งที่ได้รับจากการสร้างเครือข่ายทั้งลดต้นทุนและการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีราคาแพงที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เรียนรู้เทคนิคการบริหาร การจัดการ การผลิตร่วมกัน รวมถึงร่วมกันเจรจาต่อรองทางการค้า เพื่อส่งออกและนำเข้าสินค้า

ประเด็นที่ 2

แนวคิดในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ สามารถจำแนกได้สองแบบคือ 1.Value Chain 2.Cluster ทั้งสองรูปแบบคือการสร้างเครือข่ายทั้งสิ้น
–   ห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) ทั้งสองอย่างนี้ แตกต่างกันตรงที่ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain)  มีการเน้นที่ผลิตภัณฑ์สินค้า โดยการกระจายสินค้าเป็นสัดส่วน ขณะที่ห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain)  เน้นในเรื่องของขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องกันและสามารถเพิ่มมูลค่าในสินค้าแต่ละขั้นตอนได้ เช่น สินค้าปลายน้ำ(Final Product) จากงานวิจัยสาเหตุที่มูลค่าการส่งออกไทยต่ำ มาจากการส่งออกสินค้าต้นน้ำหรือวัตถุดิบไปให้ประเทศอื่น แทนที่จะนำวัตถุดิบนั้นมาผลิตเป็นสินค้าปลายน้ำ(Final Product) ด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออก เพราะฉะนั้นห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) คือการที่ต้องดูว่า Chain นั้นคืออะไร เพื่อทำการผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการ แล้วกลับมาจัดการเรื่องกระจายสินค้า(Supply Chain) ให้เป็นสัดส่วนใหม่อีกครั้งว่าสินค้าต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ควรมีการจัดสัดส่วนใช้ในประเทศอย่างไร สินค้าใดประเทศไทยควรผลิตเองส่งออกน้อยลง สินค้าใดควรส่งออกต่างประเทศมากขึ้นและสินค้าใดที่ไทยควรนำเข้า
–   Cluster คือการร่วมกลุ่มอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการลดต้นทุนภายนอก โดยการลดต้นทุนภายในหมายถึงผลิตจำนวนมากต่อ 1 ครั้ง สามารถช่วยลดต้นทุนภายในได้ แต่การลดต้นทุนภายนอกคือผลิตเท่าเดิม แต่สามารถประหยัดได้จากการจับกลุ่ม Cluster เช่น การรวมทางด้านการเงินเพื่อต้นทุนการกู้ยืมหรือการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆร่วมกัน เป็นต้น

ประเด็นที่ 3

การศึกษาตัวแบบเครือข่ายธุรกิจ ขอยกตัวอย่าง ประเทศแคนาดา ที่มีการสร้างเครือข่ายสิ่งทอและเสื้อผ้าใน Montreal จนได้รับการยอมรับอย่างมากว่ามีศักยภาพในการแข่งขัน เมื่อเครือข่ายมีการขยายตัวจนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จาก Cluster ใน Montreal ไปยังสหรัฐอเมริกาและส่งผลต่อเศรษฐกิจแคนาดาอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของ Cluster เครือข่ายสิ่งทอและเสื้อผ้า Montreal ในประเทศแคนาดาคือ มีโครงสร้างที่ดี ห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้รวมขั้นตอนการผลิตไว้ นับจากวัตถุดิบไปจนถึง outlet หมายถึงการผลิตสินค้าตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้เบ็ดเสร็จ จนถึงกระบวนการตลาด เป็นโมเดล Cluster ที่แข็งแกร่งอย่างมาก

ประเด็นที่ 4

ปฏิบัติการในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ส่วนนี้ได้รับความสนับสนุนอย่างมากจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ  ให้นักธุรกิจไทยเข้าไปสร้างเครือข่ายในระดับเดียวกันเอง เครือข่าย Cluster ภายในประเทศ สมาคมผู้ประกอบการต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในระดับ AEC

นอกจากการสร้างเครือข่ายภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อการต่อสู้ที่ดุเดือดในช่วงเข้าสู่ตลาด AEC แล้ว การสร้างเครือข่ายนอกประเทศกับประเทศใน AEC ก็เป็นส่วนที่สำคัญ เพราะนอกจากประเทศเหล่านั้นคือคู่แข่งแล้ว ต้องดึงประเทศเหล่านั้นมาเป็นคู่ค้าด้วย เนื่องจากทรัพยากรต่างๆที่สามารถเป็นวัตถุดิบในการผลิตที่สำคัญในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ออกมาสู่ตลาดได้มากขึ้น

ฝากถึงผู้ประกอบการอีกอย่างคือการเข้าถึงหน่วยงานรัฐของแต่ละประเทศใน AEC รวมถึงการเข้าพบท่านทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีว่าคนในประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้น มีค่านิยมการอุปโภค-บริโภคอย่างไร

อนึ่ง เดิมแรกนั้น AEC ประกอบไปด้วย 6 ประเทศคือ บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย ต่อมาได้เพิ่มมาอีก 4 ประเทศ เป็น AEC+ โดยเรียก 4 ประเทศที่เพิ่มมาใหม่ว่า กลุ่ม CLMV ประกอบไปด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

sme BBL_AEC Center_เครือขาย_เปิด 4 แนวคิด สร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข่งแกร่ง รับ AEC

แสดงความคิดเห็น