พาณิชย์ปิ๊งไอเดีย โชห่วย 4.0

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งหนุนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ดึงค้าปลีก ‘รายใหม่’ ทั่วประเทศ ถ่ายทอดกลยุทธ์ เปิดตัวโครงการ 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแบบเข้มข้นทั่วประเทศ โดยจะพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบและเครื่องมือต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันที่มีเพียง 114 ร้านทั่วประเทศ และในจำนวนนี้มีร้านค้าปลีกโชห่วยเครือข่ายมากกว่า 20,000 ร้าน

ส่วนแนวทางการพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีก ด้านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอธิบายเพิ่มเติมว่า กรมฯ จะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการเข้าไปให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจแก่ร้านค้าส่งค้าปลีกรายอื่นๆ ขณะเดียวกันจะช่วยตรวจประเมินศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขร้านค้าด้วย

“ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกถือเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และเป็นกลไกสำคัญของการขยายตลาด ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าเกษตรในท้องถิ่น ซึ่งกรมฯ ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เกิดร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบรายใหม่ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะเข้าไปพัฒนาปรับปรุงร้านค้าและผลักดันให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจได้และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าว

อนึ่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกำหนดลงพื้นที่ เพื่อเปิดตัวโครงการ 4 ครั้ง 4 ภูมิภาคภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อเชิญชวนร้านค้าส่งค้าปลีกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาแบบเข้มข้น พร้อมเจาะลึกด้านการพัฒนาและวางระบบการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ซึ่ง จ.พิษณุโลกเป็นจังหวัดแรกที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการที่พลาดโอกาสเข้าร่วมโครงการในครั้งแรก สามารถสมัครเข้าร่วมในอีก 3 พื้นที่ คือ จ.นครราชสีมา จ.สงขลา และกรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น