ไทยเสนอเอเปค ดัน SME เข้าสู่ตลาดโลก

ไทยเสนอแผนดัน SME เข้าสู่ตลาดโลก พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแก้ไขส่งออกสินค้าเกษตร หวังดันไทยเป็นครัวของโลกอย่างแข็งแกร่ง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยผลการประชุมเอเปค ครั้งที่ 27 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ว่า ไทยได้ทำการเสนอแผนผลักดันวิสาหกิจ รายย่อย ขนาดย่อมและขนาดกลาง (MSMEs) ตามแผนงานโบราไคย์ (Boracay Action Agenda) ที่เสนอโดยฟิลิปปินส์เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม การผลักดันให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลการค้าแหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ใช้ช่องทางของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ที่มีความจำเป็นมากสำหรับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ ไทยยังเสนอผลการศึกษาเรื่อการนำ SME ในภาคการเกษตรเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตอาหารของโลก ซึ่งมีการแจ้งกับสมาชิกเอเปคว่าไทยกำลังศึกษามาตรการที่มิใช่ภาษีและสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจภายในประเทศสมาชิกเอเปคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ SME  รวมถึงภาคเกษตร โดยไทยเตรียมจัดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่อดังกล่าว รวมทั้งจัดทำแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกับสมาชิดเอเปค อีกทั้งสร้างเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรม สำหรับการนำไปสู่โอกาสขยายตัวทางการค้าของผู้ประกอบการ SME ไทยในสาขาการเกษตร

นางอภิรดี กล่าวต่อว่า การประชุมเอเปคในครั้งนี้ ฟิลิปปินส์ได้ผลักดันเรื่องการค้าบริการ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ รวมทั้งก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นละยังเป็นโอกาสแก่ผู้ประกอบการ SMEในการให้บริการลูกค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  โดยเอเปคมีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการลดข้อจำกัดทางด้านการค้าและการลงทุนภาคบริการ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกเอเปคได้เปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีของเอเปคที่จะดำเนินงานในการผลักดันสาขาบริการของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก เช่น การท่องเที่ยว,แฟรนไชส์,ค้าปลีก – ค้าส่ง ร้านอาหาร,บริการด้านสุขภาพ และธุรกิจภาพยนตร์ รวมถึงการพัฒนาสาขาบริการอื่นๆที่จะเป็นฐานรายได้ใหม่ของประเทศ เช่น การคมนาคมขนส่งและสื่อสาร,การบริการด้านโลจิสติกส์,สาธารณสุข และการบริการด้านการเงิน

สำหรับการหารือถึงการจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอฟแทป (FTAAP) ที่เอเปคได้เริ่มการหารือมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน สมาชิกเอเปคได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดทำการศึกษาผลกระทบของการจัดทำ FTAAP โดยจะสามารถนำเสนอผลการศึกษาได้ภายในปีหน้า ซึ่งคาดว่า จะมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การเจรจา FTAAP โดยเร็ว

แสดงความคิดเห็น