“กรมพัฒน์ฯ” สร้าง SME เติบโต เป็น ‘Smart Enterprises’

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ประสบความสำเร็จช่วยดันผู้ประกอบธุรกิจโตขึ้นเป็น Smart Enterprises พาธุรกิจของตนเองและเศรษฐกิจของประเทศ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ ‘เปลี่ยนปัญหาและความท้าทาย’ ให้เป็น ‘ศักยภาพและโอกาส’

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าในปี 2559 ที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ 3 แนวทางเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพคือ 1) การพลิกมุมมองการตลาด สร้างเรื่องราวให้สินค้าและบริการมีความแตกต่างโดดเด่น (Business Story) ครอบคลุม 5 ด้าน คือ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ บุคลากร และนวัตกรรม 2) การเรียนรู้เชิงลึกผ่านนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เน้นการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Canvas) ให้พร้อมนำไปใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และ 3) ค้นหาตัวตนเพื่อเรียนรู้จุดแข็ง ขจัดจุดอ่อนธุรกิจ (Bottle neck Process)

โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ คำแนะนำเชิงลึก แก้ปัญหาไปพร้อมกันแบบ On the job Training จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน มีธุรกิจที่เข้าร่วมแล้วจำนวน 487 ราย ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ สามารถนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์มาใช้บริหารจัดการธุรกิจ และเพิ่มพื้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร สร้างตลาดใหม่เข้าสู่การตลาดแบบตรงขับเคลื่อนธุรกิจ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น (Demand Driven) และสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม การบริหารเครื่องมือการตลาดสำหรับสร้างความน่าสนใจให้ธุรกิจได้

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กรมฯ ยังมีกิจกรรมสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เชิงลึกให้ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างนักธุรกิจมืออาชีพและฉายแววพร้อมเติบโตต่อเนื่อง ได้เข้ามาเรียนรู้และก้าวไปสู่ทักษะการเป็นผู้นำการตลาดสมัยใหม่ ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรม รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจให้ครบวงจร โดยมีธุรกิจที่ผ่านกิจกรรมนี้แล้ว 84 ราย ซึ่งกรมฯ ได้ติดตามการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องพบว่า ธุรกิจสามารถใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มาสร้างมูลค่าให้ธุรกิจและนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ ประกอบกับเพิ่มพื้นที่การตลาดให้ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น โดยนำธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ อาทิ การสร้างสื่อ VDO เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้งานสินค้า หรือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจนส่งผลให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างผู้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ผ่านกิจกรรมนี้ ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากขึ้นจนติด 1 ใน 5 ของเว็บไซต์ตลาดกลางชื่อดังอย่าง Lazada รวมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างอาคารสามารถขยายตลาดไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตในธุรกิจนี้ จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจไทยได้สร้างชื่อเสียงในต่างแดน

“การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจให้พร้อมไปสู่ความเป็นมืออาชีพหรือ Smart Enterprises เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงฯ มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินธุรกิจสร้าง New Business Model ส่งผลให้เกิดเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ที่จะพาประเทศไทยพร้อมเป็น Thailand 4.0 ภายใต้การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดโลกต่อไป” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

แสดงความคิดเห็น