รูปแบบที่โดดเด่นจะทำให้เกิดนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป โดย เรวัต ตันตยานนท์

เรื่องของรูปแบบที่โดดเด่น หรือ Dominant Design เป็นแนวคิดสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ตลาด

มีกูรูอีกกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติและการเกิดขึ้นของรูปแบบที่โดดเด่น โดยนำพฤติกรรมของวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์

กูรู 2 ท่านที่จะนำมาแนะนำในตอนนี้ คือ แอนเดอร์สัน (Anderson) และทูชแมน (Tushman)

แอนเดอร์สันและทูชแมนให้ความสนใจกับเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ และความเข้าใจดั้งเดิมของนักวิชาการที่ทราบกันดีว่า เมื่อเกิดการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ การนำเทคโนโลยีนั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นออกสู่ตลาดนั้น จะเริ่มขึ้นอย่างช้าๆ อาจจะอยู่ในรูปแบบของการลองผิดลองถูก

เมื่อเริ่มประสบความสำเร็จธุรกิจก็มักจะรีบนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนั้นๆ ออกสู่ตลาดให้เร็วที่สุด ในขณะที่ต้องใช้ประสบการณ์เพื่อเรียนรู้การนำเทคโนโลยีใหม่ไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ดังนั้น ในช่วงนี้ธุรกิจที่สนใจในการนำเทคโนโลยีใหม่ ที่ยังไม่เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถ่องแท้มาสร้างสรรค์นวัตกรรม จะทำให้เกิดรูปแบบของนวัตกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกัน

แอนเดอร์สันและทูชแมนเรียกช่วงเวลานี้ว่า เป็นช่วงบ่มเพาะ (Era of Ferment) https://goo.gl/images/3yBlNI ซึ่งจะดำเนินไปสู่ความเข้าใจเทคโนโลยีที่ดีขึ้น นำไปสู่การสร้างเป็นรูปแบบที่โดดเด่นของการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ตลาด และเคลื่อนเข้าสู่ช่วงของนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป (Era of Incremental Change)

จนกว่าจะเกิดการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาทดแทนเทคโนโลยีเดิม ซึ่งวัฏจักรดังกล่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นซ้ำอีกเพื่อสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมในยุคถัดไป

ช่วงที่จะสร้างความท้าทายมากที่สุดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ก็คือช่วงแห่งการบ่มเพาะหรือช่วงของการเปลี่ยนถ่ายจากเทคโนโลยีเก่ามาเป็นเทคโนโลยีใหม่

ซึ่งจะเป็นช่วงของการแข่งขันเพื่อนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของตนเองช่วงชิงการยอมรับของตลาดและผู้บริโภค ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดว่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใดน่าจะตอบสนองความต้องการ หรือตรงใจผู้บริโภคได้มากที่สุด

ความปั่นป่วนดังกล่าวอาจนำมาสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค หรือการกำหนดข้อตกลงทางเทคนิคระหว่างผู้ผลิตด้วยกันเอง เพื่อลดความหลากหลายที่อาจสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค

มาตรฐานหรือข้อตกลงร่วมในลักษณะนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีรูปแบบที่หลากหลาย กลับเข้าสู่โหมดของรูปแบบที่โดดเด่นเพียงไม่กี่รูปแบบ

ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นการพัฒนานวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่แบบต่อยอดที่ยังคงรูปแบบที่โดดเด่นไว้

ในช่วงนี้ ผู้ประกอบการควรจะเน้นไปที่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิต แสวงหานวัตกรรมกระบวนการผลิตมาใช้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือสร้างความโดดเด่นในด้านความสวยงาน หรือเพิ่มความสะดวกการใช้งาน

เช่น นวัตกรรมจากการผนวกกล้องถ่ายรูปเข้าไปในโทรศัพท์มือถือ ก็อาจเพิ่มนวัตกรรมกล้องหน้า หรือเพิ่มเป็นนวัตกรรมเลนส์คู่ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ จนกว่าจะเกิดการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาทดแทนและลบล้างเทคโนโลยีเดิมที่ใช้อยู่

แสดงความคิดเห็น