ดัชนีเชื่อมั่นSME เดือนกุมภาพันธ์ ทรงตัว สะท้อนกำไรไม่ขยับ

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่น SME ภาคการค้าและบริการ เดือน ก.พ.60 ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนกำไรไม่ขยับ ด้านภาคการค้าส่งและภาคบริการปรับเพิ่มขึ้น ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าใกล้เคียงเดิม

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ของเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ 96.2 ใกล้เคียงกับเดือนมกราคม ซึ่งอยู่ในระดับ 96.8 เป็นผลจากปัจจัยด้านยอดจำหน่าย การลงทุนและกำไรที่ทรงตัว เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ความเชื่อมั่นในธุรกิจค้าปลีกลดลง ในขณะที่ความเชื่อมั่นในภาคการค้าส่งและภาคบริการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มสาขาค้าส่งวัสดุก่อสร้าง การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง และธุรกิจโรงแรม  นอกจากนี้ สาขาธุรกิจค้าส่งสินค้าเกษตร บริการร้านอาหาร/ภัตตาคารนั้น ยังคงมีดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานที่ 100 แสดงว่าผู้ประกอบการ SME ยังมีความเชื่อมั่นดีอยู่

สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากที่ระดับ 101.1 ในเดือนมกราคม 2560 เป็นที่ระดับ 101.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แสดงถึงความเชื่อมั่นในทิศทางอนาคตของผู้ประกอบการ SME  ยังอยู่ในระดับทรงตัว

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณทางด้านบวกที่สำคัญมาก

แสดงความคิดเห็น