“พาณิชย์” ปฏิวัติวิธีชำระอากรแสตมป์ให้จ่ายเงินสดแทน เพิ่มความสะดวก SME

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือกรมสรรพากร พลิกโฉมวิธีชำระอากรแสตมป์ ด้วยเงินสดต่อนายทะเบียน รองรับบริการจดทะเบียนตั้งนิติบุคคลออนไลน์ มั่นใจช่วยผู้ประกอบธุรกิจลดระยะเวลาการติดต่อกับภาครัฐ และประหยัดเวลาในการทำธุรกิจ

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) อย่างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน ซึ่งการจดทะเบียนในรูปแบบปัจจุบัน และด้วยระบบนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเปลี่ยนจากเอกสารในรูปแบบกระดาษเป็นการใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับกับการนำข้อมูลเข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

รวมไปถึงการชำระค่าอากรแสตมป์จากเดิมที่ใช้วิธีปิดทับบนกระดาษตราสารไปเป็นวิธีการชำระเงินสดต่อนายทะเบียน ช่วยให้ผู้รับบริการมีความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจหันมาใช้ระบบ e-Registration ในอนาคต รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่จะพาผู้ประกอบธุรกิจก้าวไปสู่การทำธุรกรรมหรือดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนนิติบุคคล โดยในกระบวนการจัดตั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงบางรายการผู้ยื่นคำขอจะต้องมีการติดอากรแสตมป์บนเอกสารที่จะใช้ยื่นต่อนายทะเบียน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและกรมฯ มีอำนาจในการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร รวมถึงตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนด้วย ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งถือเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการของกรมตามนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ (e-Government) ซึ่งมีกำหนดเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกในวันที่ 18 เมษายน 2560 นี้

ด้านนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับภาครัฐหรือเอกชนด้วยกันเอง จะต้องมีการจัดทำเอกสารระหว่างกัน โดยอากรแสตมป์นับเป็นรูปแบบการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลรูปแบบหนึ่งอันเนื่องมาจากประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารบางประเภทที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล ตามอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แนบท้ายประมวลรัษฎากร และสามารถใช้เป็นเครื่องยืนยันถึงความถูกต้องของเอกสารต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสำเนาพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ กรณีที่เกิดข้อพิพาททางธุรกิจขึ้นมา

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ช่วยเพิ่มความสะดวกให้นิติบุคคลที่ต้องติดต่อด้านการจดทะเบียนกับกระทรวงฯ ไม่ต้องเดินทางมาซื้ออากรแสตมป์เพื่อใช้ติดเอกสารอีกต่อไปแต่สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ของนายทะเบียนหากเดินทางมาจดทะเบียนธุรกิจด้วยตนเอง และยังสามารถชำระเป็นเงินสดผ่านช่องทางของธนาคารสำหรับกรณีจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

แสดงความคิดเห็น