อุตสากรรมอาหารไทยแจ๋ว ยังคงเป็นครัวของโลก เร่งสร้างนวัตกรรมไปสู่ Thailand 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยืนยันอุตสาหกรรมไทยยังเป็นเสาหลักด้านการส่งออก มีมูลค่าถึงกว่า 9 แสนล้านบาท เป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 12 ของโลก แต่ต้องนำนวัตกรรมเข้าเสริม เพื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภค และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม และนำทางไปสู่ อุตสาหกรรมอาหาร Thailand 4.0

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ ข้อมูลจากสถาบันอาหารระบุว่าการส่งออกอาหารของไทยในปี 2559 มีมูลค่าถึง 972,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.8% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารเป็นลำดับที่ 12 ของโลก สำหรับแนวโน้มปี 2560 คาดว่ามูลค่าการส่งออกอาหารจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 10.5 ล้านล้านบาท

จากการประเมินความสามารถ 138 ประเทศทั่วโลกโดย World Economic Forum หรือ WEF เมื่อปี 2559 พบว่าแม้ว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยจะอยู่ในอันดับที่ 34 และเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยกลับอยู่ในอันดับที่ 54 น้อยกว่าอินโดนีเซียที่อยู่อันที่ 31 แต่มีความสามารถโดยรวมต่ำกว่าไทย ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยจะไปสู่เป้าหมายได้นั้น จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นอนาคตของประเทศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า ปัจจุบัน SME รุ่นใหม่ไม่ต้องการเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างผลิต หากแต่ต้องการปรับตัวด้วยการพัฒนาธุรกิจของตนเอง โดยร่วมกับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษา เพื่อให้มีการวิจัยและนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และสร้างตราสินค้าของตนเอง ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารด้วยนวัตกรรม เป็นความหวังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ประกอบกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในสังคมปัจจุบัน ทำให้อุตสาหกรรมอาหารต้องปรับโมเดลธุรกิจใหม่ นำนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่นการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร Ready to eat อาหารที่เน้นประโยชน์เฉพาะ อาหารเสริม อาหารที่มีผลในการรักษาโรค เป็นต้น

นอกจากนี้การประกอบธุรกิจอาหารในปัจจุบัน ไม่ได้อยู่แค่เพียงที่รสชาติของอาหารที่ได้รับการปรุงแต่งมาให้เหมาะสมกับความนิยมการบริโภคในแต่ละประเทศเท่านั้น แต่ต้องนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้หลักให้ประเทศ นางมาลีกล่าวย้ำ

แสดงความคิดเห็น