พาณิชย์จัดสำนักงานบัญชีคุณภาพให้เป็นพี่เลี้ยง SME หน้าใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีหน้าใหม่เลือกใช้เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง คัดเลือกรายชื่อ “สำนักงานบัญชี” ที่ผ่านการคัดกรองทั่วประเทศ การันตีเชื่อมั่นได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.dbd.go.th

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากที่กฎหมายกำหนดให้ นิติบุคคลต้องจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งต้องจัดส่งงบการเงิน ต่อกรมสรรพากร เพื่อประกอบการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี  ซึ่งการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ของธุรกิจ SME ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชี เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการจ้างพนักงานประจำ อีกทั้งผู้ให้บริการยังเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีสูง อีกทั้งมีความสามารถในการให้บริการด้านอื่นๆ เช่น การวางระบบบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรฯ

ทั้งนี้  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่กำกับดูแลการจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้รับการสอบถามจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการหาผู้ให้บริการ (SME Service Provider) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เป็น SME ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรายใหม่ ยังเป็นมือใหม่ในการบริหารกิจการ จึงต้องการที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินธุรกิจให้เข้มแข็งและมั่นคง

ดังนั้น  กรมฯ จึงจัดทำข้อมูลและรายชื่อเกี่ยวกับ “สำนักงานบัญชี” ทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึง ผ่านการคัดกรองจากกรมฯ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.  www.dbd.go.th หัวข้อ บริการข้อมูล > บัญชีและธรรมาภิบาล > ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เลือกผู้ทำบัญชี รายชื่อสำนักงานบัญชี > รายชื่อและโทรศัพท์สำนักงานบัญชี และ 2. สำนักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด สามารถสืบค้นได้ที่ www.dbd.go.th  หัวข้อ บริการข้อมูล >บัญชีและธรรมาภิบาล > ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เลือกสำนักงานบัญชี > รายชื่อสำนักงานบัญชี > รายชื่อและที่ตั้งสำนักงานบัญชีตามภูมิภาค

แสดงความคิดเห็น