ฟันธง 5 อุตสาหกรรมรับทรัพย์จากเที่ยวไทยบูม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดโผ 5 อุตสาหกรรมได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวไทยเติบโตแรง ได้แก่ อาหารเครื่องดื่ม สินค้าชุมชน ดิจิทัลออนไลน์ สิ่งทอ และเครื่องประดับอัญมณี เตรียมต่อยอดดันกิจกรรม“9 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” พานักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชน สร้างรายได้จากระดับฐานราก

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศไทย โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีมูลค่าถึง 2.5 ล้านล้านบาท  รวมถึง ช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา   พบว่ายังคงมีทิศทางที่เป็นบวกโดยมีนักท่องเที่ยวประมาณ 11.81 ล้านคน และมีรายได้จากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ที่ไม่ต่ำกว่า 6.1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ จากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ช่วยกระตุ้นและส่งผลดีกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะ 5 อุตสาหกรรรม  ดังนี้

1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม   จากสถิติพบว่า  นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ต้องการมาสัมผัสหรือลิ้มลองรสชาติอาหารโดยเฉพาะอาหารประจำภาคและประจำท้องถิ่น

2. อุตสาหกรรมชุมชนและผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรือโอทอป โดยปีที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนเผยสินค้าชุมชน มีมูลค่ารวมกว่า  8.04 หมื่นล้านบาท   ซึ่งรายได้แทบทั้งหมดนี้เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ โดยสินค้าที่เป็นที่นิยม เช่น เครื่องประดับ วัตถุดิบท้องถิ่นแปรรูป เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น   นอกจากนี้ยังต้องใช้โซเชียลมีเดียมาช่วยในการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางตลาด

3. อุตสาหกรรมดิจิทัลและสตาร์ทอัพ  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ผู้ประกอบการหลายรายได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ และช่องทางออนไลน์มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำตลาดถึงกว่าร้อยละ 80   ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งยังก่อให้เกิดผู้ประกอบการด้านสตาร์ทอัพอีกหลายประเภท อาทิ บริการจองร้านอาหารและที่พัก บริการการขนส่งและนำเที่ยว รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงถึงหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจหลาย ๆ ประเภท สำหรับในปีที่ผ่านมามูลค่าการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์พบว่ามีมูลค่า สูงถึง 9,150 ล้านบาท (ที่มา : สมาคมโฆษณาดิจิทัล ประเทศไทย)

4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมถือว่ามีผลบวกต่อการเข้าสู่ตลาดโลกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริโภคแฟชั่นและนักท่องเที่ยวล้วนมีการเชื่อมโยงรสนิยมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ากับสินค้าประเภทต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งผู้ประกอบการไทย มีศักยภาพในอุตสาหกรรมด้านนี้อยู่สูงมาก ทั้งการสร้างแบรนด์   รวมทั้งการออกแบบที่หลากหลาย

5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมดังกล่าว เพราะมีวัตถุดิบที่หลากหลาย คุณภาพดี และมีแรงงานฝีมือ ในปีที่ผ่านมาการผลิตเครื่องประดับและอัญมณีของไทยมีมูลค่ากว่า 480,000 ล้านบาท (ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)) และถือว่ายังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในปริมาณที่สูงทั้งในกลุ่มเครื่องประดับเทียม ทองรูปพรรณ เครื่องประดับที่ทำจากเงินและสินค้าประดับเพชรพลอย เป็นต้น

ทั้งนี้  เพื่อจะส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตต่อเนื่อง ในส่วนของ กสอ. ได้เตรียมจัดทำกิจกรรม   ภายใต้แนวคิด “ไทย..เที่ยว..เท่” ผลักดันให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนจาก “9 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” หรือ Creative Industry Village (CIV) ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ชุมชนออนใต้ จ.เชียงใหม่ 2.ชุมชนน้ำเกี๋ยน จ.น่าน 3.ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย 4.ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 5.ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม 6.ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง 7.ชุมชนบ้านเชียง จ.อุดรธานี 8.ชุมชนบ้านนาตีน จ.กระบี่ และ 9.ชุมชนเกาะยอ จ.สงขลา เพื่อเป็นทางเลือกการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบริการและกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์แบบที่ไม่เคยมีในเมืองไทย ทั้งยังจะได้เรียนรู้ วิถีชีวิต การเลือกชมและซื้อสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ ที่ได้พัฒนาจากความคิดสร้างสรรค์

แสดงความคิดเห็น