ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน วว. ส่งเสริมศักยภาพเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน สู่ความมั่นคง ยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส่งเสริมศักยภาพเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน สู่ความมั่นคง ยั่งยืน

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และนายมกรา โกศัลวิตร เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 2 จากซ้าย) และนายตรันต์ สิริกาญจน ผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจ (ซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดเล็ก (Micro Enterprises) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ และร่วมกันพัฒนาเครื่องมือทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตราฐานของสินค้าและบริการให้สามารถยกระดับและมูลค่าเพิ่ม จนสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากล อีกทั้งก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการสร้างงาน สร้างรายได้ และทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น