ไทย เสี่ยงโดนกีดกัน หลายฝ่ายเร่งปรับปรุงระบบเอกสารการค้าภายใน 12 เดือน

ไทย เข้าวาระเร่งด่วนต้องสร้างมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ หลังมติ TFA บรรลุผล หากไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี จะมีผลกระทบต่อการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีจากการหลุดมาตรฐานการค้าของ WTO

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาองค์การการค้าโลก (WTO) สรุปผลการเจรจาว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation : TFA) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 21 ปี

การดำเนินการ FTA ในประเทศไทยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของกระทรวงพาณิชย์ (โดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์กรการค้าโลก และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) กับกรมศุลกากร ที่ต้องนำความตกลง TFA ไปดำเนินการ ให้มาตรฐานการดำเนินการค้าระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานเดียว ด้วยการลดต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเวลา และลดความไม่แน่นอนสำหรับการนำเข้า การส่งออก และสินค้าผ่านแดน

สำหรับ TFA ยังเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงมาร์ราเกซที่เพิ่มเข้ามาเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาศุลกากรของประเทศสมาชิก WTO ด้วยระบบธุรกรรมทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นการสร้างมาตรฐานทางการค้าระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งการสรุปผลการเจรจาดังกล่าวนั้นจะส่งผลให้ TFA มีผลบังคับใช้ทันที และประเทศไทยต้องดำเนินการให้สำเร็จตามข้อกำหนดของ WTO ภายใน 12 เดือน

ด้านการพัฒนาระบบธุรกรรมทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวาระเร่งด่วนของประเทศไทย โดยนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวภายในงานสัมมนาสภาธุรกิจไทย-จีน “มองหาอนาคต…ยุค 4.0”  ภายใต้หัวข้อ “โลจิสติกส์ไทยยุค 4.0” ได้อย่างน่าสนใจอีกว่า ประเทศไทยต้องเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งโครงการ National Single Window จะเปลี่ยนเอกสารต่างๆ เป็นรูปแบบเดียวกันหมดทั้งภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาค เพื่อสร้างมาตรการค้าระหว่างประเทศให้มีแบบฟอร์มเหมือนกัน เกิดความเท่าเทียม และยังลดขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และลดการใช้เอกสาร

ระบบดังกล่าวยังเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า – ส่งออก และการอนุมัติต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (E-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

แต่สิ่งที่กำลังสร้างความข้อกังวลจากหลายฝ่ายก็คือ โครงการ National Single Window ของประเทศคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2564 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งอาจจะล่าช้าเกินไปหรือไม่ เพราะ TFA ที่มีการบังคับใช้แล้วนั้นต้องดำเนินการให้สำเร็จตามข้อกำหนดของ WTO ภายใน 12 เดือนหรือ 1 ปี หากประเทศไทยยังไม่เตรียมพร้อมและไม่สามารถดำเนินการมาตรฐานตามที่ตกลงไว้กับ WTO ภาคการส่งออกไทยอาจมีสิทธิ์โดนการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีขึ้น จากทั้งสหรัฐฯ สภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอาเซียน

“เนื่องจากประเทศที่สามารถทำตามมาตรฐานความตกลง TFA ได้ จะมีสิทธิ์ปฏิเสธสินค้าจากประเทศที่ไม่ทำตามมาตรฐานของ TFA และยังสามารถฟ้องร้องประเทศที่ไม่ยอมรับการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ทำตามมาตรฐานของ TFA ได้อีกด้วย”

จากกรณีดังกล่าวจะเห็นว่าประเทศที่ไม่ดำเนินตามข้อตกลง TFA จะเผชิญหน้ากับมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีทันที โดยเฉพาะประเทศไทยหากดำเนินการไม่สำเร็จภายใน 1 ปี ประเทศต่างๆ จะใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าต่อสินค้าไทยได้ ซึ่งประเทศอย่างสหรัฐฯ สภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอาเซียน ล้วนครองสัดส่วนตัวเลขการส่งออกของไทยกว่าครึ่งหนึ่งของการส่งออกทั้งหมด นับเป็นมูลค่าหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนทางภาครัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเสมอไป เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้นำเรื่อง TFA เข้าเป็นวาระเร่งด่วนในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ความตกลงของ WTO เพื่อพิจารณาและขับเคลื่อน

นอกจากนี้ หากทุกภาคส่วนในประเทศไทยสามารถทำตามมาตรฐานของ WTO ได้จะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์จากการขยายการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดด้านระบบพิธีทางศุลกากรถูกลดหรือกำจัดไป โดยเฉพาะ TFA ยังมีการมุ่งเน้นพัฒนาระบบการค้าชายแดน ซึ่งประเทศไทยน่าจะได้ประโยชน์มหาศาลเพราะผู้ประกอบการในประเทศมีการทำการค้าขายผ่านชายแดนในสัดส่วนที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าภาคการส่งออกอีกด้วย

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

 

แสดงความคิดเห็น