ครม.ไฟเขียวขยายเวลายกเว้นภาษีวิสาหกิจชุมชนอีก 3 ปี

ครม.เห็นชอบขยายเวลายกเว้นภาษีวิสาหกิจชุมชนรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี เพิ่มอีก 3 ปี แจงช่วยบรรเทาภาระให้ผู้ประกอบการระดับรากฐานกว่า 70,000 แห่ง

คุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เห็นชอบขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ออกไปอีก 3 ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 จากเดิมครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สำหรับการต่ออายุมาตรการดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศกว่า 70,000 แห่ง  หวังสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเติบโตเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง  เมื่อรัฐบาลผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว จึงกำหนดเงื่อนไขเพิ่มด้วยการให้วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกเว้นภาษีต้องจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน และยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

“ยอมรับว่าการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลเพียงเล็กน้อย แต่ต้องการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ การผลิตสินค้าและบริการของชุมชนให้เติบโตในระยะยาว” คุณกอบศักดิ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น