เศรษฐกิจสดใส ยอดการจดทะเบียนนิติบุคคลไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น

ยอดการจดทะเบียนนิติบุคคลไตรมาสที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้น เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 23 % ธุรกิจที่มีการจดทะเบียนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ ธุรกิจภัตตาคาร /ร้านอาหาร และธุรกิจขายส่งเครื่องจักร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์   อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2560 และไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-มี.ค.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

• จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 6,772 ราย เพิ่มขึ้น 1,021 ราย คิดเป็น 18% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีจำนวน 5,751 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 596 ราย คิดเป็น 10% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 6,176 ราย สำหรับ   นิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก มีจำนวน 1,167 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 510 ราย คิดเป็น 78% เมื่อเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2560  ซึ่งมีจำนวน 657 ราย แต่ลดลง จำนวน 16 ราย คิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559  ซึ่งมีจำนวน 1,183 ราย

• มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนมีนาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 26,641 ล้านบาท ลดลงจำนวน 348ล้านบาท คิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีจำนวน 26,989 ล้านบาท และมีมูลค่าลดลงจำนวน 666 ล้านบาท คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 27,307 ล้านบาท

• ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 692 ราย รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 363 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 336 ราย ธุรกิจภัตตาคาร /ร้านอาหาร จำนวน 175 ราย และธุรกิจขายส่งเครื่องจักร จำนวน 149 ราย ตามลำดับ

ผลการจดทะเบียนธุรกิจไตมาส 1/2560
• ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) จำนวน 1,379,114 ราย มูลค่า ทุนจดทะเบียนรวม 20.79 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 659,766 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.07 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 477,936 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,165 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 180,665 ราย

การคาดการณ์ตลอดปี 2560
• ไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-มี.ค.) ภาพรวมของไตรมาส 1/2560 มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 18,802 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาส 4/2559) จำนวน 3,501 ราย คิดเป็น 23% และเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 1/2559) เพิ่มขึ้นจำนวน 1,279 ราย คิดเป็น 7% สำหรับการจดทะเบียนเลิกในไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-มี.ค.) มีจำนวน 2,981 ราย ลดลงจำนวน 6,122 ราย คิดเป็น 67% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาส 4/2559) ซึ่งมีจำนวน  9,103 ราย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-มี.ค.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 18,802 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,279 ราย คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-มี.ค.59)  ซึ่งมี 17,523 ราย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากการส่งออกสินค้าที่เริ่มฟื้นตัวชัดเจน ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มฟื้นตัวและการใช้จ่ายของภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจ ส่วนการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ทั้งนี้ แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อีกทั้งผลของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ปัญหาเสถียรภาพการเงินจีน ปัญหาความมั่นคงในตะวันออกกลางและคาบสมุทรเกาหลี รวมถึงพัฒนาการทางการเมืองและปัญหาภาคการเงินในยุโรปแต่อย่างไรก็ตาม กรมยังคาดว่าจะมีการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มมากขึ้นในปี 2560

แสดงความคิดเห็น