มาสเตอร์การ์ดใจดี ติวความรู้การทำธุรกิจออนไลน์ให้ SME ไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับบริษัทมาสเตอร์การ์ด จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ SME ที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมฯ ชี้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีชำระเงิน มาพัฒนาธุรกิจ ลดทุน ลดเสี่ยง ตอบรับยุทธศาสตร์ National e-Payment ภายใต้นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับบริษัท มาสเตอร์การ์ด จำกัด จัดงานสัมมนา เรื่อง “ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมฯ และได้รับเกียรติจากคุณราวี ออโรรา รองประธานฝ่ายสื่อสารมวลชนสากล บริษัทมาสเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้บรรยาย ถึงความรู้เชิงลึกด้านการใช้ประโยชน์จากการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ SMEs สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้มีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุนทางธุรกิจ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในอนาคต และเสริมทักษะการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการใช้งาน อาทิ การคิดเงินซ้ำ หรือการป้องกันการโกงจากมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น การสัมมนาในวันนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาธุรกิจ SME ไทยให้นำนวัตกรรมมาใช้ในการชำระเงินและขยายช่องทางธุรกิจสู่ระบบออนไลน์ได้มากขึ้นอย่างมีมาตรฐาน พร้อมนำประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจในยุค Thailand  4.0 ต่อไป

อธิบดี กล่าวต่อว่า การส่งเสริมธุรกิจ SME ของกรมฯ ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการทำธุรกิจผ่านระบบ   e-Commerce ที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังและดูเหมือนว่าในประเทศไทยจะมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดไปทุกทิศทาง แต่กลับพบว่าธุรกิจระบบนี้ยังคงต้องเจอกับอุปสรรคสำคัญที่ขวางการเติบโต        นั่นก็คือ ผู้บริโภคยังไม่เกิดความไว้วางใจและยังไม่เชื่อมั่นในระบบการชำระเงินทางออนไลน์ หรือDigital        Payment มากนัก ซึ่งทำให้กลายเป็นข้อจำกัดของการเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย การที่จะผลักดันนโยบายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ อาทิ การวางระบบการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนในฐานะของผู้ใช้บริการ

“การสัมมนาดังกล่าวจึงเป็นบันไดสำคัญที่จะเชื่อมโยงความรู้ของผู้ประกอบธุรกิจไปสู่แนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของภาครัฐ ส่งผลถึงการสร้างความมั่นใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกิจ และการซื้อขายสินค้า/บริการของผู้บริโภคผ่านการชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อีกทั้งยังสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ที่มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินจากการใช้เงินสดไปสู่การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องอีดีซี (Electronic Data Capture : EDC) มากขึ้น ทำให้ธุรกิจ SMEs และประชาชนสามารถซื้อ/ขายสินค้าได้คล่องตัว สะดวก และยังสามารถเชื่อมโยงการทำธุรกรรมหรือการชำระเงินกับภาครัฐได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

แสดงความคิดเห็น