เซ็นทรัลแล็บจัดคูปองตรวจคุณภาพอาหารฟรี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

“เซ็นทรัล แล็บ” เดินหน้า “แล็บประชารัฐ” ช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก SME เข้าถึงบริการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ประเดิมร่วม ศอ.บต. อุ้มผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รับคูปองตรวจคุณภาพจาก สสว.รายละ 5,000 บาท ยกระดับสินค้า

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัล แล็บ (Central lab Thai) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอทอป และSMEขนาดเล็ก มีศักยภาพสามารถผลิตสินค้าที่มีดีไซน์เป็นที่น่าสนใจของตลาดมากขึ้น แต่ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคขณะนี้ให้ความใส่ใจสินค้าปลอดภัยเป็นสำคัญอันดับแรก เพราะกลัวได้รับสารพิษที่ทำให้เป็นโรคร้ายแรง  ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับปรุงและยกระดับสินค้าตัวเองให้ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ  โดยอันดับแรก สินค้าต้องสะอาด ปลอดภัย ปลอดสารอันตรายปนเปื้อน จึงเป็นหน้าที่ของเซ็นทรัลแล็บ ของรัฐบาล  ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจและวิเคราะห์ผลระดับสากลในฐานะแล็บประชารัฐเข้ามาให้บริการได้

“เดิมผู้ประกอบการด้านอาหารรายเล็ก จะมีปัญหา ไม่สามารถรู้ได้ว่า วัตถุดิบและกระบวนการผลิตสินค้ามีความสะอาด ปลอดภัย ได้สารพิษปนเปื้อนหรือไม่ หากจะไปใช้บริการห้องแล็บก็เป็นเรื่องยาก เพราะค่าใช้จ่ายสูง  ทำให้ขาดโอกาสพัฒนาต่อยอดให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด ดังนั้น เซ็นทรัลแล็บโฉมใหม่จึงอาสาให้บริการกับผู้ประกอบการรายเล็ก นอกเหนือจากพันธกิจเดิมที่ทำมานานกว่า 13 ปีมุ่งช่วยผู้ส่งออกเป็นหลัก” นายสุรชัย กล่าว

ทั้งนี้ รูปแบบการให้บริการแล็บประชารัฐ คือ ทำงานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที่ดูแลกลุ่มเกษตรกร  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านที่ดูแลวิสาหกิจชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชนที่ดูแลกลุ่มโอทอป  กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดูแลกลุ่มSME  รูปแบบจะทำเป็นโครงการที่ช่วยครบวงจรไม่ต่างคนต่างทำ

สำหรับงานแรกของแล็บประชารัฐ คือ ช่วยตรวจและวิเคราะห์ผลให้แก่ผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้โดยร่วมมือกับ ศอ.บต. ที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าอาหารเป็นกลุ่มแรก ซึ่งค่าบริการตรวจทุกรายจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสว.รายละ 5,000 บาท ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเมื่อได้รับผลตรวจแล้วก็จะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าสูงขึ้นและมีโอกาสขายสินค้าได้แพร่หลายมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น