กรมวิทย์จับมือวงการยา เครื่องสำอางพัฒนาสู่ Thailand 4.0

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SME ด้านสมุนไพร เครื่องสำอาง ยาแผนไทย และยาแผนปัจจุบัน ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายThailand 4.0

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพิ่มชนิดและรายการมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนยา และการส่งออกต่างประเทศ ย่นระยะเวลาในการจัดทำ และครอบคลุมชนิดต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งได้ลำดับความสำคัญของชนิดสมุนไพรที่สามารถพัฒนาเพื่อการส่งออก การบริหารจัดการสารมาตรฐาน สารเคมี ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์เวลาส่งสินค้าไปต่างประเทศ แต่หาซื้อยาก และสารมาตรฐานบางชนิดไม่มีจำหน่าย ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง

ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นศูนย์กลางสนับสนุนสารมาตรฐานให้ผู้ประกอบการ การฝึกอบรม ให้ความรู้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิตสมุนไพร เครื่องสำอาง ยาแผนไทย และยาแผนปัจจุบัน การให้บริการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เช่น การทดสอบความคงตัว การวิจัยทางคลินิก การศึกษาพิษวิทยา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะจัดให้บริการแบบเหมาจ่าย (package) ครอบคลุมหลายตัวอย่าง การพัฒนาชุดทดสอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ได้เองในเบื้องต้น การจัดทำฐานข้อมูลวิจัยที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร ชนิดที่หายาก ขาดแคลน และเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ได้วัตถุดิบเพียงพอ เพิ่มโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในการประสานข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้ ซึ่งการให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการสร้างงานในประเทศ และสร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศ ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรในการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และของประเทศ

แสดงความคิดเห็น