กรมพัฒน์ฯชวนจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนผู้ประกอบการรายใหม่จัดตั้งนิติบุคคลผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นการพลิกโฉมการจดทะเบียนจากกระดาษสู่ระบบออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทย ช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่จัดตั้ง  เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเลิกกิจการ สนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจในลำดับต้นๆ ตามการจัดอันดับของธนาคารโลก

“การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียนธุรกิจ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ชื่นชอบความสะดวกสบาย  รวดเร็ว รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกเริ่มต้นธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งการจดทะเบียน  นิติบุคคลเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะส่งผลต่ออันดับ ของไทยในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease Doing Business) โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลได้มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบจดทะเบียนธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง  เป้าหมายเพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจของไทยมีความสะดวก รวดเร็วเทียบเท่าประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็น Best Practice ของโลก  ซึ่งคาดหวังว่าเมื่ออันดับของไทยสูงขึ้นจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจในไทยมากขึ้น ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้องแม่นยำ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผู้ประกอบธุรกิจมั่นใจได้ว่า e-Registration  มีระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีการป้องกันการเข้าถึงระบบ การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ พร้อมปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการนำไปใช้หาประโยชน์หรือก่ออาชญากรรมอย่างแน่นอน  อีกทั้ง ระบบ e-Registration จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคธุรกิจ”  อธิบดีกล่าว

ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Registration) หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5995 – 98    หรือทาง e-mail : [email protected]

แสดงความคิดเห็น